Filmpædagogik i Danmark

filmpædagogik i danmark

Mængden af filmpædagogiske aktiviteter i Danmark er steget markant i de seneste år, og der kommer hele tiden nye aktører på banen. Her har vi samlet tre vigtige elementer, der tilsammen kan give en status og et overblik over aktuelle filmpædagogiske aktører og aktiviteter i Danmark.

Filmpædagogisk netværk

Netværkets formål er at aktørerne i det filmpædagogiske miljø lærer hinanden bedre at kende og får styrket kendskabet til hinandens aktiviteter, planer og overvejelser. Netværket er åbent for alle, der arbejder med det film- og mediepædagogiske felt som målgruppe.

Filmpædagogiske projekter i DK

En kortlægning af mere end 50 filmpædagogiske projekter og initiativer til grundskolen fra hele Danmark. Målet har været at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Kortlægningen er udarbejdet af Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop/ VIA University College (VIA UC) i et samarbejde med Det Danske Filminstitut (DFI), Kulturregion Fyn og Station Next.

Film - et sprog uden grænser

Projektet udforsker, hvordan film kan styrke børn og unges samtale om og forståelse af forskellige samfund og kulturer. Film krydser nemt grænser – også på tværs af kontinenter. Med sin appel til et ungt publikum kan film stimulere til refleksion på tværs af nationalitet, alder, køn og livserfaring. Her kan europæiske organisationer med stor erfaring i at anvende film i undervisningen bidrage til at skabe fælles oplevelser blandt børn og unge, herunder også de grupper af migranter og flygtninge, som ankommer til Europa af sociale, kulturelle, økonomiske eller politiske årsager. Projektet er et samarbejde mellem BFI, Vision Kino og Det Danske Filminstitut. 

Nyere forskningsrapporter

Som en naturlig konsekvens af den øgede filmpædagogiske aktivitet og et generelt større fokus på film i undervisningen, er der også i de seneste år kommet betydelig mere filmpædagogisk forskning. Her har vi samlet en række af de væsentligste nyere forskningsrapporter på området.

Filmpædagogisk netværk

Mængden af filmpædagogiske aktiviteter i Danmark er steget markant i de seneste år, og der kommer hele tiden nye aktører på banen. Derfor har DFI taget initiativ til et formaliseret men uforpligtende filmpædagogisk netværk.

Hvad?

Netværkets formål er at aktørerne i det filmpædagogiske miljø lærer hinanden bedre at kende og får styrket kendskabet til hinandens aktiviteter, planer og overvejelser. Vi tror på, at gensidig dialog og meningsudveksling vil kvalificere aktiviteterne på området, fremme samarbejdet mellem aktørerne og skabe en synergieffekt i miljøet.

Hvem?

Målgruppen er alle, der arbejder med det film- og mediepædagogiske felt som målgruppe – med formidling, forskning, efteruddannelse, forlagsvirksomhed, læremidler, festival- og filmværkstedsaktiviteter m.m.

Hvordan?

Netværket mødes fast to gange årligt. På de faste møder har deltagerne mulighed for at byde ind med korte præsentationer af idéer, overvejelser, konkrete projekter, temaer, problemstillinger etc. Der vil være mulighed for at fremlægge og få respons. Disse møder vil være en kombination af korte strukturerede fremlæggelser og tid til dialog på kryds og tværs, mingling etc.

Tilmelding:

Man bliver medlem af netværket ved at sende en mail til Undervisningskonsulent Martin Brandt-Pedersen: martinb@dfi.dk
Skriv gerne et par linjer om dig selv og dit arbejde med filmpædagogisk formidling.

Facebook-gruppe:

Filmpædagogisk netværk har også en Facebook-gruppe, hvor man kan dele alt filmpædagogisk relevant indhold. Her bliver netværksmøderne også annonceret:

https://www.facebook.com/groups/488339034642196/

Filmpædagogiske projekter i DK

En kortlægning af mere end 50 filmpædagogiske projekter og initiativer til grundskolen fra hele Danmark

Målet med denne kortlægning har været at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere.

grundskolen

Kortlægningen er udarbejdet af Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop/ VIA University College (VIA UC) i et samarbejde med Det Danske Filminstitut (DFI), Kulturregion Fyn og Station Next. Repræsentanter fra disse organisationer har udgjort en styregruppe, der har bidraget med idéer, udvikling og refleksion undervejs.

Søg i databasen

grundskolen

Om kortlægningen

Målet med denne kortlægning er at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere.

Initiativ og baggrund

Initiativet til kortlægningen kommer fra afdelingen Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop / VIA University College (VIA UC). ALL har igennem 25 år arbejdet med animation som læringsredskab i grundskoler i ind- og udland. I de seneste år har vi oplevet en markant stigende efterspørgsel fra lærere og pædagoger, som ønsker en større faglighed indenfor audiovisuelle og multimodale udtryksformer. Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem tekst, billede og lyd i samspil, når de kommunikerer med hinanden. Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er altså multimodale, og det smitter af på deres læringsstrategier. Denne virkelighed ønsker lærere og pædagoger i højere grad både at udforske, forstå og anvende i nye didaktiske designs, og det kræver en anderledes faglighed, som i stigende grad efterspørges – ikke mindst i forbindelse med den aktuelle dagsorden omkring det 21. århundredes læringskompetence.

Det filmsproglige, eller film literacy, kan anvendes som ”grundsprog”, når vi taler om og vil forstå multimodale kulturteknikker, idet film i sig selv er multimodale og indlejret i et narrativ, som tilbyder en forståelsessammenhæng. Med den stigende efterspørgsel som baggrund ønskede vi at samle op på de filmpædagogiske erfaringer, der ligger i Danmark. hvem har erfaringerne, hvad siger resultaterne, og hvilke anbefalinger ligger der på området?

grundskolen

Foto: Filmfabrikken

kortlægningens udarbejdelse

Med støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI) er kortlægningen blevet til i et samarbejde mellem Animated Learning Lab / The Animation Workshop / VIA UC, Kulturregion Fyn og Station Next. Repræsentanter fra disse organisationer, samt repræsentanter fra DFI, har udgjort en styregruppe, der har bidraget med idéer, udvikling og refleksion undervejs.

Vi har samlet data til denne rapport gennem en online indkaldelse i form af et survey, hvor relevante filmpædagogiske aktører har haft mulighed for at bidrage. Bidragydernes indtastede oplysninger, samt relevante evalueringer og rapporter udarbejdet på baggrund af filmpædagogiske projekter, har dannet afsæt for dialog til færdiggørelse af kortlægningen.

Der er med kortlægningen sigtet efter at give et aktuelt overblik over dansk filmpædagogik i grundskolen. Grundet projektets begrænsede omfang er der først og fremmest sigtet efter projekter med synlige resultater gennem evaluering, dokumentation eller forskning. Derfor er der vigtige områder af filmpædagogikken, der ikke er nævnt i denne rapport. De kompetente medie læreres mangeårige erfaring i grundskolen er relevant, men desværre ikke repræsenteret. Filmfaglige fritidsbud er ligeledes relevante, da de fortæller om børn og unges frie interesse og mediebrug, men falder udenfor kortlægningens rammer, som udelukkende omhandler filmpædagogik i grundskoleregi. Hvis disse vigtige erfaringer skal synliggøres, kræver det en decideret undersøgelse, hvilket denne kortlægning ikke er.

Der findes en stor diversitet i de indberettede projekter; fra små projekter til store kommunale satsninger, fra korte dags- eller ugeforløb til flerårige forløb, projekter med fokus på filmoplevelse og filmforståelse til projekter med fokus på produktion. Tilsammen har vi gjort os mange, vigtige erfaringer, som den fremtidige udvikling bør stå på skuldrene af. Vi håber kortlægningen kan være et bidrag til en øget vidensudveksling og debat på området. I den forbindelse vil vi gerne takke alle bidragydere!

Tak til de øvrige medlemmer i styregruppen: Martin Brandt Pedersen og Jacob Breuning - ‘Det Danske Filminstitut’, Anne Bertram - ‘Kulturregion Fyn’, Susanne Wad - ‘Station Next’ og Hanne Pedersen - ‘Animated Learning Lab’. også en tak til Det Danske Filminstitut og The Animation Workshop/ VIA UC for støtte til gennemførelsen.


Laura Søndergaard Isaksen og Sia Søndergaard
Animated Learning Lab
The Animation Workshop/VIA UC

Opsamling og anbefalinger

Projekter, forskning, filmpædagogiske tilbud og filmfestivaller, der er repræsenteret i denne kortlægning, er af meget forskellig karakter. Der er i alt indskrevet 54 projekter og initiativer. Flertallet af projekterne har fokus på elevernes egen produktion, mens et fåtal har fokus på filmoplevelse og filmforståelse gennem f.eks. analyse. Det skal her nævnes, at filmanalysen indgår i det produktive arbejde, som f.eks. kritik og refleksionsværktøj. Projekterne varierer fra små testforløb og pilotprojekter til forskning og store filmpædagogiske satsninger, eksemplificeret nedenfor.

To store satsninger herhjemme er Kulturregion Fyns satsning ”Fyn er Film”, samt Viborg Kommune og The Animation Workshop / VIA UCs satsning ”Animated Learning Labs”. her udspiller udviklingen af filmpædagogikken sig på flere niveauer, hvilket ses gennem forløb, der fokuserer på:

 • lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling gennem hands-on workshops, oplæg og samarbejde med filmfaglige professionelle.
 • elevernes arbejde med film, samt inddragelse af filmprofessionelle konsulenter i undervisningen.
 • videndeling og fællesskab på tværs af de deltagende skoler.
 • ansatte projektledere og tovholdere, der samler erfaringerne og arbejder på forankring af filmpædagogik på grundskoleniveau i dialog med det kommunale skolevæsen.
 • følgeforskning, der bidrager med en intervenerende tilgang, fremhæver erfaringerne og tydeliggør, hvor der skal sættes yderlige ind.

Satsningerne her er brede kommunale satsninger, der kan være med til at sikre udvikling, opkvalificering og forankring af filmpædagogikken på grundskoleniveau. ‘Fyn er Film’ / Kulturregion Fyn og ‘Animated Learning Lab’ / Viborg Kommune er eksempler på brede satsninger, som medvirker til at synliggøre og udvikle filmpædagogikkens virke i undervisning og skole.

Alle projekter og aktører, der her er repræsenteret, har en stemme og en aktie i udviklingen af filmpædagogikken i Danmark. Det betyder, at de mindre projekter også er med til at sætte den film-og mediefaglige dagsorden. I kortlægningen er der repræsenteret skoler, der har valgt at satse på media-literacy, herunder filmpædagogik. Lærernes og skolernes arbejde for og interesse i at bruge film eller media-literacy er helt afgørende for den generelle udvikling.

grundskolen

Foto: Kulturens Laboratorium organisteret af Kulturregion Fyn

Til den lærer eller pædagog, der skal i gang med at bruge filmpædagogik i undervisningen, lyder rådet fra Susanne Wad, idékvinde til og medudvikler af SmåP: ”at starte i det små, fokusér på de små fagligheder, byg mere og mere på, få fat i de materialer og kurser, som giver faglighed. Der er hjælp at hente. Lige nu sker der jo virkelig meget rundt omkring”. (Wad, 2016)

Den hjælp, Susanne Wad refererer til her, er et udtryk for, at der er hjælp at hente hos de professionelle filmfaglige aktører, når man som lærer eller pædagog vil opbygge sine kompetencer på området, hvilket denne kortlægning i høj grad også afspejler. En gennemgående anbefaling i projekterne lyder altså på, at bygge bro mellem skole og film(pædagogisk) branche. At bruge filmfaglige professionelle som konsulenter og samarbejdspartnere.

I hvert enkelt projekt, der er repræsenteret i denne kortlægning, findes relevante konklusioner og anbefalinger, og vi anbefaler læseren at gå dybere ind i disse gennem links til hjemmesider og rapporter, eller ved at kontakte projekternes kontaktpersoner.
Online udgave findes her: www.animwork.dk/files/pdf/kortlaegning_online.pdf

Anbefalinger

Følgende anbefalinger er frit formulerede nedslag fra projekternes egne konklusioner og anbefalinger, udvalgt på baggrund af deres gentagelse gennem projekterne:

 • Styrk filmens egen-faglighed og særlige sprog i grundskolen
 • Anvend film som læringsredskab i de enkelte fag i skolen
 • Byg bro mellem skole og filmverden
 • Lad eleverne skabe egne produkter
 • Styrk læreres og pædagogers kompetenceudvikling på det filmfaglige område

Film: Et sprog uden grænser

Projektet 'Film – et sprog uden grænser' skal udforske, hvordan film kan styrke børn og unges samtale om og forståelse af forskellige samfund og kulturer.

Film krydser nemt grænser – også på tværs af kontinenter. Med sin appel til et ungt publikum kan film stimulere til refleksion på tværs af nationalitet, alder, køn og livserfaring. Her kan europæiske organisationer med stor erfaring i at anvende film i undervisningen bidrage til at skabe fælles oplevelser blandt børn og unge, herunder også de grupper af migranter og flygtninge, som ankommer til Europa af sociale, kulturelle, økonomiske eller politiske årsager.

Sådan lyder den fælles vision hos BFI, Vision Kino og Det Danske Filminstitut om filmmediets potentiale i denne kontekst. Formålet med det nye projekt er at undersøge, hvilke film og formidlingsformer der fungerer – og hvordan man kan styrke anvendelsen af film fremadrettet med dette formål for øje.

Projektet finder sted i Danmark, Storbritannien og Tyskland i løbet af 2018, og det rummer følgende elementer:

 • Visninger af europæiske spillefilm og kortfilm i biografer og online
  • Visninger i Cinemateket, for særligt indbudte skoler, i april-maj 2018 
  • Med Skolen i Biografen visninger i skoleåret 2018/2019 
  • Filmcentralen.dk 
 • Udvikling af en grundlæggende vejledning i at bruge film som fællesoplevelse
 • Udvikling af undervisningsmaterialer til en række film:
  • Billy Elliot
  • Drømmen
  • Ernest & Célestine 
  • Fighter
  • Mit liv som squash 
  • Paddington
  • Den røde ballon
  • Palle alene i verden
  • Jemima og Johnny
 • Evaluering og opsamling af resultater i samarbejde med forskere, blandt andet på internationale konferencer. Rapporten offentliggøres i slutningen af 2018
 • Oversættelse af de grundlæggende vejledninger til andre europæiske sprog, så lande med mange immigranter har mulighed for at bruge dem

Projektet er støttet af EU’s Creative Europe.

Se alle undervisningsmaterialerne i projektet her:
Undervisningsmaterialer med fokus på kulturmøder og integration

Kontakt

Specialkonsulent Charlotte Giese
E-mail charlotg@dfi.dk
Telefon 23329030

Nyere forskningsrapporter

grundskolen

Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden (PDF) af Kirsten Drotner, 2016

  grundskolen

Animated Film Learning - animationsfilmsproduktion som kreativ læringsvej i folkeskolen (PDF) af Lisa Gjedde, 2016

  grundskolen

Kreativ læring med levende billeder - katalog over potentialer, udfordringer og anbefalinger (PDF) af Lisa Gjedde og Janus Hecht med bidrag fra Hanne Pedersen, 2018
 

grundskolen

Udvikling af tværfaglig filmpædagogik - kreativitet, kreation og kollaboration (PDF) af Heidi Philipsen og Kirsten Drotner, 2016

grundskolen

PIXIFILM - Film- og mediepædagogiske aktiviteter i børnehaven (PDF) af Kulturregion Fyn, 2018

grundskolen Elevers egenproduktion og elevinddragelse (PDF) af Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen, 2015
grundskolen

Showing films and other audiovisual content in European Schools (PDF) European Comission / November 2015

grundskolen

Framework for Film Education in Europe (PDF) af Film Literacy Advisory Group, 2015

Film not available: