Filmpædagogik i Danmark

Filmpædagogik i Danmark

Opsamling og anbefalinger

Projekter, forskning, filmpædagogiske tilbud og filmfestivaller, der er repræsenteret i denne kortlægning, er af meget forskellig karakter. Der er i alt indskrevet 54 projekter og initiativer. Flertallet af projekterne har fokus på elevernes egen produktion, mens et fåtal har fokus på filmoplevelse og filmforståelse gennem f.eks. analyse. Det skal her nævnes, at filmanalysen indgår i det produktive arbejde, som f.eks. kritik og refleksionsværktøj. Projekterne varierer fra små testforløb og pilotprojekter til forskning og store filmpædagogiske satsninger, eksemplificeret nedenfor.

To store satsninger herhjemme er Kulturregion Fyns satsning ”Fyn er Film”, samt Viborg Kommune og The Animation Workshop / VIA UCs satsning ”Animated Learning Labs”. her udspiller udviklingen af filmpædagogikken sig på flere niveauer, hvilket ses gennem forløb, der fokuserer på:

  • lærernes og pædagogernes kompetenceudvikling gennem hands-on workshops, oplæg og samarbejde med filmfaglige professionelle.
  • elevernes arbejde med film, samt inddragelse af filmprofessionelle konsulenter i undervisningen.
  • videndeling og fællesskab på tværs af de deltagende skoler.
  • ansatte projektledere og tovholdere, der samler erfaringerne og arbejder på forankring af filmpædagogik på grundskoleniveau i dialog med det kommunale skolevæsen.
  • følgeforskning, der bidrager med en intervenerende tilgang, fremhæver erfaringerne og tydeliggør, hvor der skal sættes yderlige ind.

Satsningerne her er brede kommunale satsninger, der kan være med til at sikre udvikling, opkvalificering og forankring af filmpædagogikken på grundskoleniveau. ‘Fyn er Film’ / Kulturregion Fyn og ‘Animated Learning Lab’ / Viborg Kommune er eksempler på brede satsninger, som medvirker til at synliggøre og udvikle filmpædagogikkens virke i undervisning og skole.

Alle projekter og aktører, der her er repræsenteret, har en stemme og en aktie i udviklingen af filmpædagogikken i Danmark. Det betyder, at de mindre projekter også er med til at sætte den film-og mediefaglige dagsorden. I kortlægningen er der repræsenteret skoler, der har valgt at satse på media-literacy, herunder filmpædagogik. Lærernes og skolernes arbejde for og interesse i at bruge film eller media-literacy er helt afgørende for den generelle udvikling.

grundskolen

Foto: Kulturens Laboratorium organisteret af Kulturregion Fyn

Til den lærer eller pædagog, der skal i gang med at bruge filmpædagogik i undervisningen, lyder rådet fra Susanne Wad, idékvinde til og medudvikler af SmåP: ”at starte i det små, fokusér på de små fagligheder, byg mere og mere på, få fat i de materialer og kurser, som giver faglighed. Der er hjælp at hente. Lige nu sker der jo virkelig meget rundt omkring”. (Wad, 2016)

Den hjælp, Susanne Wad refererer til her, er et udtryk for, at der er hjælp at hente hos de professionelle filmfaglige aktører, når man som lærer eller pædagog vil opbygge sine kompetencer på området, hvilket denne kortlægning i høj grad også afspejler. En gennemgående anbefaling i projekterne lyder altså på, at bygge bro mellem skole og film(pædagogisk) branche. At bruge filmfaglige professionelle som konsulenter og samarbejdspartnere.

I hvert enkelt projekt, der er repræsenteret i denne kortlægning, findes relevante konklusioner og anbefalinger, og vi anbefaler læseren at gå dybere ind i disse gennem links til hjemmesider og rapporter, eller ved at kontakte projekternes kontaktpersoner.
Online udgave findes her: www.animwork.dk/files/pdf/kortlaegning_online.pdf

Anbefalinger

Følgende anbefalinger er frit formulerede nedslag fra projekternes egne konklusioner og anbefalinger, udvalgt på baggrund af deres gentagelse gennem projekterne:

  • Styrk filmens egen-faglighed og særlige sprog i grundskolen
  • Anvend film som læringsredskab i de enkelte fag i skolen
  • Byg bro mellem skole og filmverden
  • Lad eleverne skabe egne produkter
  • Styrk læreres og pædagogers kompetenceudvikling på det filmfaglige område

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle