Filmpædagogik i Danmark

Animeret til læsning

Undervisningstrin: 

 • Mellemtrin

Projekter: 

 • Evaluerede projekter med forskningstilknytning og forskning

Fokuspunkter: 

 • Animation i fag og undervisning
 • Animationsfaglighed og analyse

Geografi: 

 • Midtjylland

Emneord: 

 • 4. Klasse
 • Animationsfilm
 • Animationspædagogik
 • Læseforståelse
 • Målbare resultater
 • Motivationspotientiale
 • Sprog
 • Tekst

Animationsproduktion som fremmende for børns læseforståelseskompetencer. Animated Learning Lab/The Animation Workshop og Nationalt Videnscenter for Læsning.

Organisation: Animated Learning Lab/The Animation Workshop og Nationalt Videncenter for Læsning, Viborg Kommune, VIA University College

Kontaktperson: Hanne Pedersen, Mail: hap@via.dk

Projektets varighed: 2008-2011

Undervisningsfag/område: dansk, læseforståelse

Projektets evalueringsform: interne evalueringer/afrapportering, forskningstilknytning, udvikling af test, samt resultater gennem denne.

Link til rapport:

Beskrivelse

Animeret til læsning var et case-baseret studie af børns udvikling af læseforståelseskompetencer gennem animationsproduktion. Tolv elever fra fire 4. klasser deltog. Eleverne blev introduceret til animationsproduktion med alle de arbejdsprocesser, der indgår i professionelt fremstillede animationsfilm.

Projektets læseforståelsesindeks består af følgende delkomponenter: ordkendskab, overbegreber, fortællingselementer, inferenser og genrekendskab. Disse elementer er i casestudiet gjort operationelle, og de deltagende børns læseforståelseskompetencer er blevet testet ved projektets begyndelse og afslutning. Testresultaterne viser en markant fremgang i læseforståelseskompetencer i alle ovennævnte delkomponenter af læseforståelsesindekset. På baggrund af disse resultater analyseres, diskuteres og reflekteres det, hvordan der i relation til folkeskolens trinmål og tilegnelsen af læseforståelsesstrategier kan argumenteres for, at børns læseforståelseskompetencer kan fremmes gennem animationspædagogik.

Konklusion og anbefalinger

Test af deltagernes resultater ved projektets start og slut viser en markant fremgang i elevernes læseforståelseskompetencer. Animationspædagogik virker, når svage læsere skal udvikle læseforståelseskompetencer. Perspektiverne for en fremtidig inddragelse af animationspædagogik i det sprog- og læseudviklende arbejde er derfor, efter vores mening, mangfoldige og i kraft af projektets nyskabende karakter, eksisterer der en række uafprøvede pædagogiske muligheder.

Citater

”Det langsomme arbejde gennem de forskellige delprocesser nødvendiggør en bevidst målrettethed og en stram struktur for at sikre overblikket og kommunikationen. I fremstillingen af en animeret film arbejdes der i små grupper (to til tre elever) med at gøre døde ting livagtige. For at få dette til at lykkes må der træffes en række bevidste valg ned til mindste detalje, da intet sker, medmindre vi bestemmer os for det. Det billede på filmstrimlen, der arbejdes på, kan ses på skærmen af alle i gruppen, og næste skridt kan diskuteres i fællesskab. Fremstillingen af en animeret film må beskrives som en æstetisk læreproces, hvor arbejdsprocessen bringer børnenes implicitte og eksplicitte viden i spil med hinanden. Den æstetiske proces rører ved følelserne og bringer latter og diskussioner frem.” (Hanne Pedersen, 2011)

”De interessante erfaringer om betydningen af en pragmatisk kropslig læreproces fra The Animation Workshop står således i en interessant relation til læseforskeres påpegning af betydningen af de kognitive forudsætninger for børns udvikling af læseforståelse. Denne relation mellem animationsværkstedets erfaringer, læseforskningens viden og en sansemæssig tilgang til læring udgør projektets afsæt. Et afsæt, hvorfra det er muligt empirisk og argumentatorisk at udforske, hvorvidt en gruppe børn i folkeskolen kan udvikle deres læseforståelseskompetencer gennem animationspædagogik.” (Hanne Pedersen, 2011)

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle