70/30 Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Opgaver og øvelser
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

Dokumentarfilmen ’70/30’ følger klimaminister Dan Jørgensen (S) og Ida Auken (RV) i deres arbejde med tilblivelsen af klimaloven 2020. De to politikere skal forsøge at lande en af de mest omfattende og ambitiøse klimapolitiske aftaler i danmarkshistorien. Aftalen skal danne grundlag for, at Danmark reducerer sit CO2-udslip med 70% inden år 2030. 


Samtidig med lovgivningsarbejdet foregår der en række større politiske aktioner, hvor særligt den unge del af den danske befolkning udtrykker deres utilfredshed med, at det går for langsomt med at reducere CO2-udledningen. Heroverfor står erhvervslivet, som er bange for, at en for ambitiøs klimalov vil resultere i manglende vækst og udflytning af arbejdspladser. Hvordan kan politikerne lande en aftale, der kommer både demonstranterne og erhvervslivets krav i møde?


Vi kommer helt tæt på det lovgivningsmæssige arbejde og ser, hvordan interesseorganisationer og politikere i samarbejde gennemfører en klimalov. Vi er med, når Ida Auken taler med de to unge aktivister Selma og Esther, og når Dan Jørgensen holder møder med erhvervslivet. Filmen giver dermed et unikt indblik i demokratiet og lovgivningsprocessen i Danmark. 


‘70/30’ er en observerende dokumentarfilm, der solidarisk skildrer Dan Jørgensen, Ida Auken og klimaaktivisterne. Filmen er derfor delvist en hyldest til demokratiet og de involverede aktører, der får en bred politisk aftale igennem. 


Alt er dog ikke rosenrødt og idyl, for forhandlingerne har kostet både privat og politisk. Ida Auken går ned med stress undervejs i processen, og klimaminister Dan Jørgensen kritiseres for, at aftalen ikke indeholder konkrete tiltag. Det skuffer ikke kun de to politikere, men også de unge aktivister, der har været med under hele processen. 


Dermed viser dokumentaren, hvordan demokratiet fungerer, men også hvordan politiske idealer kan komme i konflikt med både den private og den politiske virkelighed. Demokratiet virker, men ofte er det både besværligt, langsomt og omkostningstungt.
 

Særfagligt

'70/30' er velegnet til faget samfundsfag på både A-, B- og C-niveau og forløb med fokus på: 

 • Klimapolitik og bæredygtighed i Danmark
 • Demokrati, magt og lovgivning i Danmark 
 • Medier og politik – den politiske dagsorden 

Kernestof: 

C-niveau: 

 • Politik: Politiske partier i Danmark og politiske ideologier. Politiske beslutningsprocesser i Danmark. Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. 
 • Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. 

B-niveau: 

 • Sociologi: Politisk meningsdannelse og medier. 
 • Politik: Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd. Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Politiske beslutningsprocesser i Danmark, herunder det politiske system i Danmark. 
 • Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt. 

A-niveau: 

 • Sociologi: Politisk meningsdannelse og medier.
 • Politik: Politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd. Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Beslutningsprocesser i Danmark, herunder det politiske system i Danmark. 
 • Økonomi: Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter. 

 

Faglige mål: 

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark (…) og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå̊.
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.
 • Undersøge og dokumentere et politikområde (klima). 
 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag (hvis tværfagligt projekt).
 • Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser.
 • På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

 

Særfaglige begreber: 

 • Demokratiformer: konkurrence- og deltagelsesdemokrati.
 • Parlamentarisme: parlamentarisk styringskæde, Eastons model og lovgivningsprocessen.
 • Ideologier og partier.
 • Politiske skillelinjer: værdi- og fordelingspolitik.
 • Medier og meningsdannelse: den fjerde statsmagt, dagsordensættende, framing, priming. 
 • Konfliktlinjer: økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
   

Opgaver og øvelser

Før filmen: 

 • Hvilke udfordringer og konflikter tror du, der er forbundet med vedtagelsen af en klimalov?
 • Undersøg, hvem Ida Auken og Dan Jørgensen er?
 • Undersøg i korte træk, hvad klimaloven går ud på?

Under filmen: 

 • Hvilke konflikter og udfordringer støder Ida Auken og Dan Jørgensen på i arbejdet med klimaloven?
 • Noter undervejs i filmen, hvor i lovgivningsprocessen vi befinder os. Brug en figur over lovgivningsprocessen i Danmark. Sørg for at medtage en kopi. Se fx ‘Luk Samfundet Op!’ 4. udgave, fig. 6.12, s. 136. 
 • Notér undervejs i filmen, hvad følgende aktører ønsker skal indgå i lovgivningen: Dan Jørgensen, Ida Auken, De unge aktivister. 
 • Notér kort i stikordsform undervejs i filmen, hvordan du synes, forholdet er mellem medier og politikere. 

Efter filmen: 

Øvelse 1: Klimapolitik og bæredygtighed i Danmark (A-, B- og C-niveau)

 • Undersøg de politiske partiers klimapolitik. Hav særligt fokus på de partier, vi møder i dokumentaren – Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Venstre og Alternativet. Til din undersøgelse skal du bruge partiernes hjemmesider og finde den del, der omhandler klimapolitik. 
 • Hvordan kan man se de politiske ideologier i partiernes klimapolitik?
 • Kreativ øvelse: Lav et kort udkast til en henholdsvis socialistisk, liberalistisk og konservativ inspireret klimalov. Det vigtige er, at det tydeligt fremgår, hvordan ideologien har inspireret jeres konkrete tiltag. Tag udgangspunkt i jeres undersøgelse af klimalovens hovedindhold. 

Øvelse 2: Demokrati, magt og lovgivning (A-, B- og C-niveau)

 • Print en kopi af Eastons model og brug den til at forklare, hvordan klimaloven bliver til. Hvor vil I placere de forskellige aktører, vi møder i dokumentaren? Inddrag alle de aktører, I finder relevante, samt de observationer, I lavede undervejs i filmen. Skriv i hånden på kopien, hvor de forskellige aktører påvirker processen, og hvad de bidrager med. 
 • I filmen møder vi flere gange de unge klimaaktivister Esther og Selma, som er stærkt engagerede i klimakampen. Men hvilken type medborgere er de? Der findes overordnet fire forskellige typer: den ansvarlige, den demokratiske, den værdiorienterede og den økologiske. Læs om de forskellige typer medborgere i Politikbogen s. 193-198. Hvilken type medborger er Esther og Selma?  Inddrag konkrete eksempler fra filmen, der kan understøtte jeres undersøgelse. 
 • Kreativ øvelse: Opstil en debat om klimaloven i klassen. I skal diskutere, om ”Klimaloven er en succes?”. Vælg en række aktører, som I mener er relevante for klimaloven. Her er en liste over de forskellige aktører, som I kan lade jer inspirere af, men det kan også være, at I kan finde andre, som I opfatter som mere relevante:

  De forskellige politiske partier (husk at se på begge fløje), Den grønne studenterbevægelse, Fridays for Future, Concito, Det økonomiske råd, Ansvarlig fremtid, Klimabevægelsen, Extension rebellion, Klimarådet, Dansk Industri
 • Brug nedenstående skema, når I skal vælge aktører til debatten, således I sikrer jer, at alle synspunkter er repræsenteret. I kan også bruges jeres viden fra opgaven, hvor I undersøgte partiernes klimapolitik. 
 • Undersøg de forskellige aktørers syn på klimaloven og opstil en række argumenter, som I kan anvende i en debat i klassen. Vælg én ordstyrer og et par ”journalister”, der kan skrive et kort referat af debatten (samt måske kåre en vinder til sidst).
Klimaloven var en succes Klimaloven var IKKE en succes
Fx Dan Jørgensen Fx Nye Borgerlige

Øvelse 3: Medier og politik – den politiske dagsorden (primært B- og A-niveau)

 • I dokumentaren er Dan Jørgensen flere gange frustreret over mediernes håndtering af klimapolitikken. Se klip 1 herunder. Hvad er det, Dan Jørgensen kritiserer medierne for? Hvilken rolle spiller medierne i dokumentaren? Inddrag begreber om mediernes rolle i et demokrati, samt viden om medialisering. 

Klip 1

 

 • Med udgangspunkt i ovenstående opgave skal I agere politisk rådgiver for Dan Jørgensen. Skriv et kort notat, hvor I gør ham i stand til at fremlægge klimaloven for pressen. I jeres notat skal I inddrage viden om politisk kommunikation (priming, framing, defensivt spin, offensivt spin og eventuelt Søren Lipperts ”den politiske kampagnes otte faktorer”, Politikbogen s. 7.11).
 • Filmen ’70/30’ er ikke nødvendigvis et objektivt blik ind i arbejdet med klimaloven. Undervejs i filmen får særligt Ida Auken og Dan Jørgensen meget taletid uden at blive modsagt. I starten af dokumentaren møder vi de to politikere til de første forhandlinger med venstrefløjen og efterfølgende i enrum, hvor de diskuterer udfaldet af forhandlingerne. Se klip 2 herunder og undersøg, hvordan Dan Jørgensen og Ida Auken fremstilles? Hvilken sammenhæng taler de ind i? Læg særligt mærke til, hvad der vises mellem forhandlingerne med venstrefløjen og de to politikeres efterfølgende samtale? Er der nogle aktører, I savner at høre fra?

Klip 2

 • Læs herefter denne artikel og diskuter nedenstående spørgsmål:
  • Hvordan har instruktøren Phie Ambo valgt at fortælle om arbejdet med klimaloven? Hvorfor har hun valgt denne vinkel?
  • Vurdér fordele og ulemper ved, at Phie Ambo har lavet en relativt ensidig dokumentarfilm. 

Tværfagligt

Det er oplagt at inddrage filmen i et tværfagligt samarbejde med biologi eller naturgeografi om klimapolitik og klimalovgivning. Her kan ses på virkningen af de konkrete tiltag og i forlængelsen heraf, kan man diskutere, hvorvidt tiltagene er tilstrækkelige. 

Man kan også arbejde med fagene dansk og mediefag og gå i dybden med enten den politiske kommunikation omkring klimaloven eller dokumentarfilmen som genre. Hvordan kommunikeres der, hvilke medier anvendes der? Eller hvad vil dokumentaristen med sin film?
 

Links og litteratur

BØGER

C-niveau: 

 • Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: ‘Luk Samfundet Op’ (4.udgave). Columbus, 2021. 

B- og A-niveau: 

 • Jensby, Glenstrup Jakob et al: ‘Politikbogen’ (2.udgave). Columbus, 2021
 • Andersen, Lene Nibuhr og Skött, Jakob Sinding: ‘Økonomibogen’ (2.udgave). Columbus, 2021. 


ARTIKLER


HJEMMESIDER


FILMISKE VIRKEMIDLER