70/30 Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

Dokumentarfilmen ’70/30’ følger klimaminister Dan Jørgensen (S) og Ida Auken (RV) i deres arbejde med tilblivelsen af klimaloven 2020. De to politikere skal forsøge at lande en af de mest omfattende og ambitiøse klimapolitiske aftaler i danmarkshistorien. Aftalen skal danne grundlag for, at Danmark reducerer sit CO2-udslip med 70% inden år 2030. 


Samtidig med lovgivningsarbejdet foregår der en række større politiske aktioner, hvor særligt den unge del af den danske befolkning udtrykker deres utilfredshed med, at det går for langsomt med at reducere CO2-udledningen. Heroverfor står erhvervslivet, som er bange for, at en for ambitiøs klimalov vil resultere i manglende vækst og udflytning af arbejdspladser. Hvordan kan politikerne lande en aftale, der kommer både demonstranterne og erhvervslivets krav i møde?


Vi kommer helt tæt på det lovgivningsmæssige arbejde og ser, hvordan interesseorganisationer og politikere i samarbejde gennemfører en klimalov. Vi er med, når Ida Auken taler med de to unge aktivister Selma og Esther, og når Dan Jørgensen holder møder med erhvervslivet. Filmen giver dermed et unikt indblik i demokratiet og lovgivningsprocessen i Danmark. 


‘70/30’ er en observerende dokumentarfilm, der solidarisk skildrer Dan Jørgensen, Ida Auken og klimaaktivisterne. Filmen er derfor delvist en hyldest til demokratiet og de involverede aktører, der får en bred politisk aftale igennem. 


Alt er dog ikke rosenrødt og idyl, for forhandlingerne har kostet både privat og politisk. Ida Auken går ned med stress undervejs i processen, og klimaminister Dan Jørgensen kritiseres for, at aftalen ikke indeholder konkrete tiltag. Det skuffer ikke kun de to politikere, men også de unge aktivister, der har været med under hele processen. 


Dermed viser dokumentaren, hvordan demokratiet fungerer, men også hvordan politiske idealer kan komme i konflikt med både den private og den politiske virkelighed. Demokratiet virker, men ofte er det både besværligt, langsomt og omkostningstungt.
 

Særfagligt

'70/30' er velegnet til faget samfundsfag på både A-, B- og C-niveau og forløb med fokus på: 

 • Klimapolitik og bæredygtighed i Danmark
 • Demokrati, magt og lovgivning i Danmark 
 • Medier og politik – den politiske dagsorden 

Kernestof: 

C-niveau: 

 • Politik: Politiske partier i Danmark og politiske ideologier. Politiske beslutningsprocesser i Danmark. Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. 
 • Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. 

B-niveau: 

 • Sociologi: Politisk meningsdannelse og medier. 
 • Politik: Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd. Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Politiske beslutningsprocesser i Danmark, herunder det politiske system i Danmark. 
 • Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt. 

A-niveau: 

 • Sociologi: Politisk meningsdannelse og medier.
 • Politik: Politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd. Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. Beslutningsprocesser i Danmark, herunder det politiske system i Danmark. 
 • Økonomi: Makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter. 

 

Faglige mål: 

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark (…) og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå̊.
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser.
 • Undersøge og dokumentere et politikområde (klima). 
 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag (hvis tværfagligt projekt).
 • Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser.
 • På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

 

Særfaglige begreber: 

 • Demokratiformer: konkurrence- og deltagelsesdemokrati.
 • Parlamentarisme: parlamentarisk styringskæde, Eastons model og lovgivningsprocessen.
 • Ideologier og partier.
 • Politiske skillelinjer: værdi- og fordelingspolitik.
 • Medier og meningsdannelse: den fjerde statsmagt, dagsordensættende, framing, priming. 
 • Konfliktlinjer: økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
   

Tværfagligt

Det er oplagt at inddrage filmen i et tværfagligt samarbejde med biologi eller naturgeografi om klimapolitik og klimalovgivning. Her kan ses på virkningen af de konkrete tiltag og i forlængelsen heraf, kan man diskutere, hvorvidt tiltagene er tilstrækkelige. 

Man kan også arbejde med fagene dansk og mediefag og gå i dybden med enten den politiske kommunikation omkring klimaloven eller dokumentarfilmen som genre. Hvordan kommunikeres der, hvilke medier anvendes der? Eller hvad vil dokumentaristen med sin film?
 

Links og litteratur

BØGER

C-niveau: 

 • Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: ‘Luk Samfundet Op’ (4.udgave). Columbus, 2021. 

B- og A-niveau: 

 • Jensby, Glenstrup Jakob et al: ‘Politikbogen’ (2.udgave). Columbus, 2021
 • Andersen, Lene Nibuhr og Skött, Jakob Sinding: ‘Økonomibogen’ (2.udgave). Columbus, 2021. 


ARTIKLER


HJEMMESIDER


FILMISKE VIRKEMIDLER