Cities on Speed – Shanghai Space Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmen 'Shanghai Space' er én af fire film med den fælles titel 'Cities on Speed' – fire danske dokumentarfilm om moderne storbyer og de udfordringer, de står overfor. Det Danske Filminstitut har lavet gymnasiefaglige vejledninger til alle fire film:

Foto: Upfront Films

'Shanghai Space' skildrer én af de udfordringer, Shanghais ekspansion bringer med sig, nemlig pladsmangel. Shanghai har 18 millioner indbyggere, og 500.000 nye tilflyttere om året. Det kræver plads. Filmen belyser pladsproblematikken på to måder. Dels gennem en skildring af den pensionerede butiksassistent Xixian Xus tvangsflytning fra det mere centrale Shanghai til de suburbane områder. Årsagen er, at byen udvider nedad – der skal bygges en ny tunnel. Dels indvies vi i professor Yu Shus byplanlægningsmæssige overvejelser om, hvordan Shanghais fremtidige ekspansion sikres på bedst mulige måde.

Filmen skildrer Shanghais ekspansion igennem Xixian Xus livslange passion for fotografering af Shanghai før og nu. Heraf fremgår det tydeligt, at byen ekspanderer og omdanner landbrugsområder til kvarterer af skyskrabere. Xixian Xu står nu selv ansigt til ansigt med konsekvenserne af byens ekspansion: Han og hans kone tvangsflyttes til Shanghais forstæder. Seerne indvies her i en virkelighedsnær og dagligdagsagtig skildring af en klassisk forandringsproces, som kan observeres i de fleste større byer verden over. Shanghai er således genstand for to samfundsmæssige processer, som er centrale for skabelsen af det samfund, vi kender i Shanghai dag: urbanisering og det bymæssige.

Med begrebet urbanisering forstås den fysisk-geografiske forandring af samfundet fra at være altovervejende landbrugsland til industri- og servicesamfund. Med Shanghais urbaniseringsproces er fulgt det bymæssige liv. Med det bymæssige forstås den sociologiske forandring af befolkningens måde at leve på: fra en oprindelig traditionsbunden levevis, som var knyttet til landbruget, til en nyere tids opbrud og selvstændiggørelse. Gennem Xixian Xu og hans møde med den ældre del af befolkningen i de suburbane områder gives der i filmen et indblik i mødet mellem det traditionelle Shanghai og en by i ekspansion. I disse scener kontrasteres "det gamle Shanghai" i randområdet med Shanghais moderne skyskrabere i centrum. Skyskraberne i baggrunden står som noget stort, buldrende og mest af alt som det nye og ukendte. Rent filmisk giver filmen her seerne mulighed for selv at fortolke de billedlige kontraster.

Kontrasten mellem det traditionelle og det moderne, som byer oftest er et symbol på, kommer stærkt til udtryk i professorens futuristiske og kreative overvejelser om, hvordan der kan skabes mere plads i Shanghai – bl.a. ved at lade folk bo under jorden og etablere grønne omgivelser, hvor end befolkningen bor. Professorens fremtidige planer klippes elegant ind imellem de stille og langvarige scener, der beskriver Xixian Xus flytteprojekt. Det efterlader seerne med en følelse af, at Shanghai desperat kæmper for at imødekomme pladsproblematikkerne – men også at Shanghais ekspansion foregår væsentligt hurtigere end udviklingen af planerne for at løse pladsproblemerne.

Filmen giver et anderledes perspektiv på den voldsomme byvækst, som genkendes mange steder verden over. I de fleste dokumentarfilm om emnet bliver seerne oftest kastet lige ned midt i den buldrende, dynamiske og hektiske storby, som på samme tid fascinerer og forskrækker. I 'Shanghai Space' bliver seerne i samme nutidige scener derimod placeret i "fortiden" hos Xixian Xu og i "fremtiden" hos professoren og hans futuristiske fremtidsplaner.

Foto: Upfront Films

Særfagligt

GEOGRAFI

Filmen vil kunne indgå i et forløb om byer og urbanisering i naturgeografi B. Et sådan forløb vil gå under kernestoffet ’Planlægning, regulering og udformning af menneskets omgivelser’. Filmen vil kunne anvendes i et forløb, hvor byers udvikling beskrives og forstås. Den vil kunne anvendes som supplement til at forstå urbaniseringsprocesser og det bymæssige.

Shanghai har gennemgået en urbaniseringsproces: I 1947 bestod 50 % af landudnyttelsen af landbrug, og i 1996 bestod mindre end 10 % af landudnyttelsen af landbrug. Shanghai er geografisk placeret ved havet og opfylder derved én af de i den geografiske faglitteraturs væsentligste forudsætninger for at kunne udvikle sig som by, nemlig handel. Velordnede regler for handel og muligheden for at transportere de handlede varer står centralt i urbaniseringsprocessen. Med Shanghais kystnære beliggenhed i det østlige Kina og de tidligere koloniherrers interesse i området har Shanghai en lang tradition for netop at handle med omverdenen. Dette er en af hovedforklaringerne på byens hastige ekspansion og de konsekvenser, filmen skildrer gennem pensionisten Xixian Xus tvangsflytning fra det centrale Shanghai.

Filmen vil i samspil med geografisk grundbogsstof ydermere kunne anvendes til at udforske forskellige bymodeller (Shanghai er en sydøstasiatisk storbymodel) og fungere som afsæt for videre bygeografiske analyser af bosætningsmønstre, industrilokalisering, arealanvendelse og byplanlægning.

Endelig kan filmen anvendes i et forløb om ulandsforhold i naturgeografi B. Et sådan forløb vil gå under kernestoffet ’Menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling’. Et særligt udviklingstræk for ulande – hvis Kina stadig kan betragtes som et sådant – er en kraftig og hastig urbanisering, hvor basale faciliteter som rindende vand og tilstrækkelig med boliger ikke imødekommes, og der opstår deciderede slumdistrikter med dertil hørende udfordringer. Filmen kan her anvendes som afsæt til at analysere konsekvenserne ved urbanisering i fattige lande.

Foto: Upfront Films

Tværfagligt

Et tværfagligt forløb kunne være med samfundsfag. Her kunne temaet eksempelvis være ’Nutidens vækstområder – case Shanghai’. En bygeografisk metodisk tilgang med indsamling af data og observationer og dertil knyttet kortlægning og klassifikation af Shanghais byudvikling vil kunne kobles til samfundsvidenskabelige teorier og modeller om eksempelvis international handel og betydning af politiske systemer (her Kinas form for kommunisme).

Foto: Upfront Films

Litteratur og links

Anne-Lise Lykke-Andersen et al., 2008: "Naturgeografi – Jorden og mennesket"

Sten Engelstoft, 2009: "Byen i landskabet, landskabet i byen"