Free the mind Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmen er en dokumentar om behandling med meditation og mindfulness af visse psykiske lidelser som et alternativ til den medicinske behandling. Den følger professor Richard Davidsons arbejde med dels den femårige Will, som har ADHD og en angst for elevatorer, og dels de to krigsveteraner Steve og Rich, som begge kæmper med PTSD efter deres aktive deltagelse i krig i Irak og Afghanistan.

I begyndelsen af filmen ser vi Wills angst og Steve og Richs håbløshed i forhold til deres tilværelse. De fortæller om deres symptomer; søvnløshed og sociale problemer med støj, vrede osv. De to krigsveteraner føler næsten, at de har mistet det menneske, de engang var; nu er de i stedet overladt til en tilværelse præget af store psykiske problemer.

Dokumentarfilmen klipper mellem arbejdet med børn og de voksne veteraner. De voksne behandles ud fra mindfulness-principper om bevidst tilstedeværelse i nuet. De lærer åndedrætsøvelser og medfølelsesmeditation. Drengen Will lærer at være bevidst om egne følelser og sætte ord på dem. Samtidig hjælper pædagogen Will med en desensibilisering i forhold til elevatorer.

Filmen er holdt i afdæmpede toner, og fotograferingen fokuserer ofte på ansigtsudtryk og viser den kommunikation, der foregår både verbalt og nonverbalt. Man følger de involveredes udvikling og evne til at mestre deres situation og problemer. I slutningen har Will lært at overvinde sin angst for elevatorer, og man ser hans glæde over at mestre situationen. Også veteranerne har flyttet sig mærkbart i deres håndtering af de psykiske problemer og oplever, at de nu har en tilværelse, hvor problemerne er reduceret mærkbart.

Foto: Danish Documentary Production

Særfagligt

PSYKOLOGI

Det er en film, som giver mulighed for at dække mange af de faglige mål i psykologi, fx anvendelse af psykologisk viden på konkrete problemstillinger, samt det at forholde sig kritisk til forskellige psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst. Da det er en dokumentarfilm, er vi ude over problemet med at bruge fiktion som genstand for analyse; her har vi at gøre med et (redigeret) casemateriale fra virkeligheden.

Filmen kan – evt. i en forkortet version – danne baggrund for et forløb om behandling af psykiske problemer. Her er rig mulighed for at diskutere og vurdere hhv. den humanistiske og den naturvidenskabelige tradition samt det menneskesyn, de viser. Det historiske perspektiv kan tilgodeses ved evt. at inddrage Laings antipsykiatri som tilgang til psykisk sygdom. Kognitiv terapi kan også inddrages, og eleverne kan vurdere fordele og ulemper ved behandling med og uden medicin. Der åbnes for muligheden for at inddrage udviklingspsykologi og diskutere resiliens og sårbarhed i forhold til PTSD. Det er også muligt at arbejde med identitetsdannelsen hos de to veteraner – selvidentiteten før og efter krigsdeltagelsen. Man ser veteranen Richs problemer med de ting, han har udsat andre for under krigen. Her kunne man inddrage socialpsykologien, fx Milgram og Zimbardo. En vinkel med eksistentialistisk psykologi kunne også være en mulighed, og den narrative psykologi kunne også inddrages i arbejdet med de to veteraner. Kommunikation er et oplagt emne med udgangspunkt i Will og terapeutens evne til at sætte sprog på følelser. Et tema om angst kunne også profitere af filmen. Kognitivt viser den, hvad vores tanker om en situation betyder for os – og man ville derfor fint kunne inddrage noget om perception og negative tanker. 

Foto: Danish Documentary Production

Tværfagligt

Filmen kunne fint indgå en tværfaglig opgave. Psykologi kunne glimrende arbejde sammen med biologi om behandling af ADHD og PTSD. Engelsk ville også være en god mulighed, da filmen viser, hvilke problemer Amerika har med krigsveteraner. Mediefag ville være oplagt i et samarbejde alene af den grund, at casematerialet er en dokumentarfilm – her ville man også kunne opøve den kritiske tænkning i forhold til både ny viden, og hvordan vi præsenteres for viden. I samfundsfag og dansk kunne man inddrage behandlingen af de danske krigsveteraner sammen med psykologi og arbejde med PTSD, medier og den måde, hvorpå samfundet behandler de hjemvendte soldater.

Foto: Danish Documentary Production

Litteratur og links

Artikler

”Hvornår gives medicin?” Netdoktor

”Mindfulness revolutionerer vores hjerner”  Videnskab.dk 7.6.2012

”Udbredt ADHD-behandling har ingen effekt” Videnskab.dk 27.6.2012

”Giver krisereaktioner sarte nerver – eller er det omvendt?” Forskningsnyt for psykologi

”Soldater skal lære at tæmme kamphjernen ” Information 31. december 2008

”Krigen der aldrig stopper ” Information 02 januar 2004

”Undertryk dig selv!” Politiken 6. marts 2003

”Tre former for kriseterapi” Forskningsnyt for psykologi (2003, 12(5))

”Ubehandlede krisereaktioner kan være dyre for samfundet” Forskningsnyt for psykologi (2003, 12(5))

SUPPLERENDE FILM

'De hjemvendte' – dokumentar i tre afsnit om tre danske soldaters hjemkomst, DR2 2011/2012.

'Brødre' – spillefilm om en hjemvendt soldats problemer med at tilpasse sig et civilt samfund. Susanne Bier, 2004.

'Armadillo' – dokumentar om danske soldaters virke i Afghanistan. Janus Metz 2010. 

'Krig' – dokumentar om mennesker, som har overlevet krigen og deres tab, håb, angst, smerte og meget mere. Jens Loftager 2003. 

'Kosovos børn' – dokumentar om børn, som bearbejder deres krigstraumer ved at fortælle deres historie. Ferenc Moldoványi 2001.