Du som er i himlen Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Opgaver og øvelser
 • Tværfagligt
 • Links og litteratur

Om filmen

Vi er i slutningen af 1800-tallet, og den fjortenårige Lise er ældste barn i en søskendeflok på syv. Sammen med forældrene og gårdens folk bor børnene på en stor bondegård. Lises mor, Anna, er højgravid, og Lise ser frem til at skulle forlade barndomshjemmet for at tage en uddannelse. 

Da moren bliver utilpas, beder hun Lise tage sine søskende med ned til farmorens hus. På vejen til huset taber Lise det hårspænde, hun har lånt af sin mor, og hun vender derfor om for at finde det. Her hører hun morens skrig og forstår, at hendes mor er i gang med en vanskelig fødsel. Mens de mindre søskende leger sorgløst, fylder tankerne om morens kamp alt hos Lise.

Mens de voksne kvinder oppe på gården kæmper for at redde morens liv, tilbringer Lise og de andre børn natten alene i farmorens hus. Natten slæber sig afsted i takt med morens forværrede tilstand, alt imens Lise mærker en stigende tvivl på Gud: Tænk nu, hvis Guds vilje ikke stemmer overens med Lises egen vilje?   

Foto: Marcel Zyskind / Motor

‘Du som er i himlen’ skildrer en ung piges tab af uskyld og bratte opvågnen til voksenlivet. Samtidig viser filmen også de vanskelige livsvilkår for kvinder i 1800-tallet. Den barske fortælling understreges igennem den minimale brug af underlægningsmusik og i stedet en vekslen imellem scener med knugende stilhed og en meget stoflig reallyd: raslende kjoler, græshoppers sang ved engen, træskoenes knasen i gruset, træpiskeriset mod ægget i keramikskålen.    

Filmens stil understreger det uudholdelige ved den lange nat. De lange dvælende indstillinger og valget af panoreringer frem for klipning skaber et langsomt tempo, som trækker personernes pinsler og frygt til det yderste. Det er situationen og følelsen frem for handlingen, der er det egentlige. Og selvom der ikke sker voldsomt meget, er det, der sker, til gengæld meget voldsomt. Ikke mindst i nøglescenen, hvor Lise ser sin mors kamp. Her planter lyden af Annas brøl og nærbilleder af hendes forvrængede ansigt sig i Lise og i publikum.

De dvælende nærbilleder af Lises ansigt og hænder suppleres af fjernere beskæringer, primært i halvnær og halvtotal, i forbindelse med Lises ture imellem gården og farmorens hus natten igennem. De to locations, farmorens hus og gården, anvendes sammen med døgnets skiftende lys som ramme om fortællingen og som illustration af det, Lise gennemgår denne nat. 

SE KLIP 1: Lise taler med moren

Særfagligt

Fagområder:

'Du som er i himlen' er velegnet til dansk A-, B- og C-niveau i et tematisk forløb om overgangen mellem barn og voksen eller et litteraturhistorisk forløb om Det Moderne Gennembrud. Filmen er desuden også velegnet til mediefag.

Kernestofområder:

 • Filmanalyse med fokus på filmiske virkemidler og dramaturgi
 • Medieanalyse inkl. filmatisering af roman
 • Tematisk og/eller litteraturhistorisk analyse 

Faglige mål:

 • analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier 
 • demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder 
Foto: Christian Geisnæs / Motor

Opgaver og øvelser

Opgaver under filmen

Læg mærke til, og skriv noter til brugen af filmiske virkemidler og filmens dramaturgi. Hvordan er filmen bygget op? Hvordan fortælles historien og med hvilken effekt? Klassen inddeles i fem grupper, der hver får ansvar for ét af nedenstående fokusområder:

 • A. Brug af lys og lyd.
 • B. Synsvinkel (subjektiv/objektiv, ydre/indre).
 • C. Tid og sted: Hvor og hvornår foregår scenerne?
 • D. Brug af motiver, både enkeltstående og gentagne.
 • E. Anslag og udtoning: Hvordan spiller de sammen som ramme om filmen?

Opgaver efter filmen

Del jer op i grupper, der hver arbejder med én del af nedenstående analyseopgaver. Opsamlingen kan enten foregå i matrixgrupper, med præsentationer i klassen eller en fælles opsamling i plenum

A. Karakteristik af Lise

Analysér Lises udvikling filmen igennem; kom gerne ind på forholdet til hendes forældre og søskende og til Jens Peter samt hendes livsvilkår og tro på Gud.

I analysen inddrages bl.a. scenen, hvor Lise, Helga, Elsbet og Grethe går over til gården om natten, og scenen, hvor mor Anna trøster den grædende Lise på loftet.

Foto: Christian Geisnæs / Motor

Lav desuden næranalyse af scenen, hvor Lise går udenfor for at bede til Gud, mens de tre andre piger venter inde i farmorens hus (se Klip 2 nedenfor):

SE KLIP 2: Lise beder til Gud

Til sidst: Forklar, hvordan Annas kamp i barselssengen og Lises udvikling hænger sammen. Underbyg dit svar med citater fra filmen. 

Se herefter interview med instruktøren Tea Lindeburg: 

Hvad fortæller hun om bogen bag filmen og dens temaer? 
     
B. Synsvinkel

Analysér filmens varierende brug af synsvinkel. Lav en næranalyse af en eller flere af følgende scener – kom i analysen ind på objektivitet/subjektivitet og indre/ydre synsvinkel:

 • Scenen, hvor Lise taler med faren på gårdspladsen (se Klip 3).
 • Scenen, hvor de fire ældste piger taler sammen ved aftensmåltidet i farmorens hus (se Klip 4).
 • Scenen, hvor Lise og Elsbet går op til gården og overhører de voksne kvinders samtale om, hvor alvorligt det står til (se Klip 5).

SE KLIP 3: Lise taler med faren på gårdspladsen

SE KLIP 4: De fire ældste piger taler sammen

SE KLIP 5: Lise og Elsbet overhører kvindernes alvorlige samtale

Undersøg funktionen af de anvendte synsvinkler i de udvalgte scener, og lav en kobling til filmens overordnede fortælling. 

Overvej til sidst: Kan man primært se synsvinklen ud fra konteksten i de enkelte scener, eller er det selve formen, altså de filmiske virkemidler, der viser synsvinklen? 

C. Motiver: gentagelse og variation

Analysér filmens brug af gentagne motiver, og fortolk deres funktion. Fokusér på, hvordan de gentagne motiver skabes rent filmisk, og om motiverne er baseret på handling eller på fortællestil.

Tag udgangspunkt i én eller flere af følgende typer, og find selv andre eksempler på den enkelte type motiv:

 • Motiver i forbindelse med karakterudvikling: de to scener, hvor Lise ser sig i spejlet i begyndelsen og slutningen af filmen.
Foto: Marcel Zyskind / Motor
 • Symbolske motiver: hårspændet. 
 • Psykologiske motiver: Lises syner af den blodrøde himmel.
 • Locations som motiv: de to gårde Broholm og Møllergården.
Foto: Marcel Zyskind / Motor

D. Filmatisering

Læs de to uddrag af filmens litterære forlæg, Marie Bregendahls roman ‘En Dødsnat’.

Sammenlign uddragene fra romanen med følgende to scener fra filmen: 

 • Lises besøg på Møllergården, hvor hun møder Kristian.
 • Lise og Elsbet går op på loftet for at finde lagner. 

Hvad er de væsentligste ændringer fra roman til film? Hvad er funktionen af disse ændringer?

E. Forslag til perspektiveringer

Perspektivering til romanen ‘En Dødsnat’: 

Læs Marie Bregendahls roman ‘En Dødsnat’ fra 1912, og lav en sammenlignende analyse af de to værker. 

Fokusér på de to værkers fremstilling af kønsroller og kvinders vilkår – og hvordan fremstillingen skabes henholdsvis litterært og filmisk. Tag udgangspunkt i de tre generationer – Lise, mor Anna og farmoren – men inddrag gerne andre kvindelige karakterer samt faren. 

Undersøg, om romanen har et nøgternt eller kritisk syn på kvindens rolle i sin samtid? 

Overvej til slut, om de to værkers udsagn om kvinders vilkår er historisk betinget?

Foto: Marcel Zyskind / Motor
Foto: Christian Geisnæs / Motor

Perspektivering til Det moderne gennembrud:

Nogle af kvinderne synes at indtage en symbolsk rolle i forhold til de brydninger imellem det traditionelle og det moderne, som man oplevede i Det Moderne Gennembrud i slutningen af 1800-tallet. Undersøg, hvilke verdenssyn og livsopfattelser de forskellige kvinder i filmen repræsenterer. 

Foto: Christian Geisnæs / Motor

Kulturhistorisk perspektivering:

Sæt ‘Du som er i himlen’ i perspektiv med ét eller flere af periodens andre markante værker: malerkunst (fx Anna Anchers 'En Begravelse' fra 1891), prosa (fx Amalie Skrams novelle 'Karens jul' fra 1885) eller poesi (fx Jeppe Aakjærs 'Sundt Blod' eller 'Mors rok' fra 'Rugens Sange' fra 1923). 

Læg mærke til forskelle og ligheder, og inddrag både form og indhold i perspektiveringen.    

F. Kreative skriveøvelser: Vælg én af følgende opgaver

 1. Skriv i rollen som Lise dagbog: Fortæl om dine oplevelser, tanker og følelser i løbet af det døgn, filmen strækker sig over. Skriv i første person. 
 2. Skriv et essay om troens rolle i et moderne samfund, hvori du inddrager filmens fremstilling af tro og tvivl igennem Lise, Elsbet og farmoren. Henvis til filmen i dit essay, fx scener og/eller dialog. 
 3. Skriv en filmanmeldelse af ‘Du som er i himlen’ til filmmagasinet EKKO på ca. 500 ord. Din anmeldelse skal være fagligt og analytisk funderet, hvor du bl.a. skal komme ind på filmens temaer og dens særlige brug af lyd (læs evt. Filmcentralens undervisningsmateriale om filmanmeldelser).

Tværfagligt

‘Du som er i himlen’ kan bruges i mange former for tværfagligt samarbejde med:

Historie:
Samarbejde med fokus på kvinders vilkår i Det Moderne Gennembrud/Industrialiseringen. Dette kunne oplagt være i forbindelse med DHO.

Mediefag:
Samarbejde, hvor dansk kunne fokusere på de tematiske spor, mens mediefag kunne fokusere på de filmiske virkemidler.   

Samfundsfag:
Samarbejde med perspektivering til kvinders vilkår i dag i vestlige lande sammenlignet med udviklingslande. 

Religion:
Samarbejde med fokus på filmens undersøgelse af tro og tvivl igennem de forskellige karakterer.

Foto: Christian Geisnæs / Motor

Links og litteratur

Bøger:

 • Bregendahl, Marie: ‘En Dødsnat’ (1912), Gladiator, 2013. 
 • Haugan, Kamma m.fl.: ‘Litterære klassikere på film’. Systime, 2012.
 • Olsen, Mimi: ‘Film skal ses i dansk’. Gyldendal, 2016.

Hjemmesider:

Artikler:

 • Schepelern, Peter: ‘Fra bog til film’. Typiske træk i danske filmatiseringer, DFI. Fra bog til film 
 • Hopewell, John: ‘‘Equinox’ Director Tea Lindeburg on Toronto, San Sebastian Buzz Title ‘As in Heaven’’. Variety, 10. sept. 2021: ‘Equinox’ Director Tea Lindeburg on Toronto, San Sebastian Buzz Title ‘As in Heaven’ 
 • Bruun, Nicki: 'Du som er i himlen'. EKKO, 15. sept. 2021 www.ekkofilm.dk/trailers/du-som-er-i-himlen/ 

Materiale om film på Filmcentralen: