FILM-X - Dramaturgi Lærer

Hjem

Praktisk forberedelse

Den praktiske forberedelse på skolen er vigtig for, at eleverne kender deres ramme og rolle, inden de kommer til FILM-X.

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der maks. 6 elever i Studie 4/Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne, og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf/scenograf og 3-5 skuespillere. Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Ud over de fire optagestudier, som eleverne fordeles i, kan alle benytte sig af Nærbilledstudiet, hvor holdene kan optage nærbilleder som klippes ind i filmen, samt Lydstudiet, hvor man kan optage både realistiske og fantasifulde effektlyde.

Se også meget gerne de korte introfilm til Nærbilledestudiet og Lydstudiet, så eleverne kan tænke disse ind i deres historier under forberedelsen på skolen. Evt. bruges disse ekstra faciliteter først. Fra 3.-4. klassetrin, med mindre eleverne har prøvet at lave film før fx på mobiltelefoner eller iPads.

Faglig forberedelse

Analyse af fortællestruktur

Det giver en god fælles forståelsesramme at analysere fortællestrukturen i en kortfilm, inden eleverne skal i gang med at udvikle deres egne fortællinger.

Stillbillede "Det lille lam". DFI
Stillbillede "Løve". DFI

Til analysen kan I fx anvende filmen ”Det lille lam” (især 1.-3. klasse) eller ”Løve” (især 4.-5. klasse)

  • Se filmen igennem uden pauser og tal om, hvordan filmen er struktureret med start-midte-slutning. Og find frem til, hvad der er filmens konflikt.
  • Se filmen igen og tryk pause undervejs og tal om, hvad der sker i historien og hvornår der sker noget vigtigt, som ændrer historien.
  • Tal om hvordan filmen 'snyder' os undervejs til at vi tror handlingen er anderledes.

Til 3.-5. klasse kan I også gå mere ind i de filmiske virkemidler:

  • Hvordan bruges billederne til at ændre historien? (I Det lille lam” går vi fx fra nærbilleder til totalbilleder til sidst for at opdage, at der er mange familier med lam, der gerne vil være anderledes end deres forældre)
  • Og hvordan bruges lydene? (Konflikten i ”Det lille lam” opstår fx idet lammet siger en anden lyd end sine forældre)

Skab fortællinger på iPads

Hvis I har adgang til iPads, kan I bruge Filmecentralens Lyd- og Billedværksted til at lege med fortællestrukturer som en del af jeres forberedelse. Værktøjet indeholder stillbilleder fra forskellige kortfilm, som sættes i rækkefølge på en tidslinje, og der tilføjes lyd- og musik til at underbygge en handling og skabe stemning.

Find på filmens handling

Nu skal eleverne i gang med at udvikle deres egne fortællinger. Her er det vigtigt, at de har set filmene, der viser deres studier og i øvrigt har adgang til at se baggrundsfilm og indklip igennem, da de på forhånd skal beslutte hvilken baggrundsfilm, de vil bruge, inden de går i gang med selve handlingen.

Vi har udviklet en grundfortælling til hvert af de fire studier, som eleverne kan tage udgangspunkt i. Grundfortællingen rummer en genkendelig situation, men der mangler det vigtigste, nemlig en konflik. Og her skal elevernes egen fantasi i spil.

Vi anbefaler særligt at vores grundfortælling anvendes til 1.-3. klassetrin, mens de lidt ældre elever evt. kan nøjes med at bruge grundfortællingen som inspiration til at lave deres egne fortællinger mere frit.

Find grundfortællingerne på elevsiden. 

Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

  • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
  • Laver aftaler med elever, der holder pause undervejs i forløbet
  • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
  • Hjælper elever, der evt. optager i lyd- og nærbilledestudiet - med støtte fra FILM-X underviserne 

Oplæg i biografen

Klassen bydes velkommen i vores biograf af de to FILM-X guider. De taler med eleverne om, hvad de har forberedt hjemmefra, og så gennemgår vi en kortfilm og ser på filmens dramaturgi. Vi ser på, hvordan virkemidlerne bruges til at understrege skift i handlingen og stemningsopbygning.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Efter den fælles opstart i biografen, får klassen en rundvisning i studierne – her gennemgås alt fra teknik og praktiske forhold til rollefordeling og indholdsmæssige pointer. 

Filmholdene arbejder herefter selvstændigt med deres optagelser og underviserne kommer løbende med feedback til såvel fortælling som arbejdsproces.

Klipning

I filmklipningen arbejder filmholdet videre med strukturen i deres handling. Her har de adgang til ekstra billedmateriale til filmen. De har også adgang til et lydbibliotek, hvor de kan finde effektlyde og musik, som hjælper med at binde filmen sammen og markere de vigtige skift i historien. 

I FILM-X klipper vi iMovie, som nogle kender fra tablets og smartphones. Men for mange er FILM-X forløbet den første rigtige erfaring med at klippe film. Underviserne vil forsøge at udfordre eleverne på deres eget niveau, og der kan være behov for, at lærere bistår processen, da alle fire hold klipper simultant. Evt. går 2-3 elever ind i lydstudiet og producerer egne effektlyde. 

Har nogle svært ved at holde fokus efter at have været i gang i et par timer, kan læreren dog også vælge at gå fra med nogle elever.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med at se alle dagens filmproduktioner igennem i vores biograf. Eleverne giver feedback på hinandens historier og FILM-X underviserne samler op på, hvordan pointerne fra starten af dagen er blevet tænkt ind i de færdige film.

Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne inden I tager til FILM-X udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold. Se mere om PMM på skoletjenesten.dk

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer. Film kan bruges til fortælling og formidling af stort set hvad som helst, og erfaringen fra FILM-X giver jer et fælles, kvalificeret afsæt for at prøve mere.

Optag f.eks. film på mobile enheder eller lav et animationsforløb.

Find inspiration til at arbejde med stopmotion på siderne med FILM-X Animation her på Filmcentralen.