Filmpædagogik

Filmcentralen – en filmpædagogisk læringsplatform

Filmcentralen er Filminstituttets læringsplatform og streamingtjeneste til skoler og gymnasier i Danmark. Den er et udstillingsvindue og en formidlingskanal for alle Filminstituttets tilbud og ressourcer til undervisningen. Filmpædagogiske ressourcer spiller en helt central rolle i Filminstituttets formidling af film og filmkultur. Denne formidling er forankret i instituttets Børn & Unge-team, som er en del af Filmformidlingsafdelingen. 

Her kan du læse mere om: Hvorfor Filminstituttet prioriterer den filmpædagogiske indsats højt, Hvad vi lægger vægt på i den filmpædagogiske formidling og Hvordan vi understøtter det filmpædagogiske arbejde i skolen ved at stille en række forskellige ressourcer til rådighed.

 

HVORFOR?

Kommunikationen i vores samfund bliver mere og mere digital og multimodal

Film og levende billeder er for alvor brudt igennem på alle digitale platforme. Hvor man tidligere har talt om film og tv som de medier, der formidlede levende billeder, benytter langt de fleste digitale medier sig i dag af levende billeder. Levende billeder er ved at blive den måske allermest udbredte udtryksform i mediebilledet overhovedet.

De levende billeders kulturelle betydning er større end nogensinde

Ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt indtager film og levende billeder vigtig kulturel rolle som den efterhånden måske vigtigste bærer og formidler af fælles kulturelle historier og værdier. Det er i dag først og fremmest historier fortalt i levende billeder, der udgør samtidens samlende og fællesskabsdannende fortællinger.

Film skal læres som udtryksform og som kunstart

Levende billeder er en modalitet og en udtryksform. Et formsprog, der skal læres ligesom andre sprog. Man skal lære de filmsproglige begreber og virkemidler ved at arbejde aktivt med sproget igen og igen – på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. 

Men film er ikke bare en udtryksform – film er også en kunstart. Man skal derfor også lære filmen at kende som kunstart på linje med fx litteraturen, musikken og malerkunsten. En kunstart, der giver muligheder for at perspektivere den hverdag, vi kender, og spejle vores eget liv. Og en kunstart, der i mere end hundrede år har spillet en central rolle i vores kulturhistorie. 

Filmpædagogik er en hjørnesten i skolens arbejde med digital dannelse og kompetencer til det 21. århundrede

Filmfaglighed og filmpædagogik i skolen er afgørende og nødvendig, fordi det er et aktuelt og centralt fagligt kompetenceområde i sig selv. Men det er også en forudsætning for et tidssvarende arbejde med at udvikle elevernes almene kompetencer og almene dannelse på et niveau, der lever op til tidens kultur og mediebillede. Samtidig udgør elevernes filmfaglige kompetencer en grundlæggende pædagogisk-didaktisk ressource i hele skolens hverdag. Når eleverne får kompetencer til selv at lave film, kan det udnyttes i alle skolens fag og på tværs af fag og temaer. 
 

HVAD?

Film er en unik udtryksform

Filmen som udtryksform kan noget særligt. Filmæstetikkens samspil mellem lyd, billeder og bevægelse formidler en sansemæssig og autentisk oplevelse af virkeligheden – oplevelser, der ligger tæt på den måde, vi oplever den ”virkelige” fysiske verden på. Film giver mulighed for at formidle autentiske oplevelser af steder, miljøer og kulturer, man ikke umiddelbart kan nå i den virkelige verden. Det forhold, at filmoplevelser opleves meget virkelige er både mediets styrke og svaghed. For det kan få os til at glemme, at det, vi ser, er medieret og konstrueret. Film er derfor også manipulationens medie. Det understreger nødvendigheden af at udvikle kompetencer til at se bag om filmens umiddelbare udtryk og forstå filmen som konstruktion.

Film skaber et rum for fælles oplevelse og refleksion

Filmen giver mulighed for, at mange mennesker kan deles om en samtidig fælles oplevelse, der ofte indebærer en betydelig følelsesmæssig og holdningsmæssig involvering. Filmoplevelsen åbner dermed for fælles refleksion over dybe og svære emner i skolen, fordi det ikke handler direkte om eleverne, men har et andet udgangspunkt end dem selv. Film kan med andre ord skabe et fælles tredje, man kan forholde sig til og tale ud fra, hvor hverken lærer eller elever behøver at udlevere deres private fortællinger, erfaringer eller oplevelser. 

Filmfagligheden handler om æstetik, dramaturgi og kulturel kontekst

At kende og beherske de levende billeders sprog kræver faglighed på linje med skolens øvrige fag og kompetenceområder. Filmfagligheden består af tre elementer: Filmæstetik har fokus på de filmiske virkemidler – alt det, der kan ses på filmens billedside og høres på filmens lydside. Filmens æstetik og stil skal ses i tæt sammenhæng med fortællingens opbygning og komposition – filmens dramaturgi. Endelig skal man se på den sammenhæng, filmen er skabt og indgår i. Filmens kulturelle kontekst handler om alt det, der er uden for og rundt om filmen, men som alligevel har en afgørende indflydelse på den måde, filmen opleves, tolkes og forstås på. Det er et bredt område med fokus på bl.a. kultur, medie, genre og filmhistorie.

Alle børn og unge skal have kompetencer til opleve, forstå og skabe levende billeder

Det er Filminstituttets vision, at alle børn og unge skal have kompetencer til at opleve, forstå og skabe levende billeder. Filmdidaktikken har derfor tre hovedområder: filmoplevelse, filmanalyse og filmproduktion. Al god filmundervisning begynder med gode filmoplevelser. En forudsætning for at forstå, hvordan filmen taler til sanserne og følelserne, er at opleve den i en sammenhæng, der gør det muligt at tale om og værdsætte oplevelsen. Det er ikke nok at opleve film, man skal også have redskaber til at kunne forstå og forholde sig til de film, man ser. Filmanalyse har fokus på at udvikle kompetencer til at gå bag om filmoplevelsen og filmens umiddelbare udtryk – at forstå, hvordan filmen er lavet, og hvordan den formidler sit budskab og påvirker os. Når man for alvor skal have en udtryksform ind under huden, skal man have erfaringer med at udtrykke sig kreativt inden for denne udtryksform. Eleverne skal derfor arbejde med filmproduktion. At kunne udtrykke sig i levende billeder er helt afgørende for, at eleverne kan deltage som aktive og kritiske borgere i en digital og global medieverden. Der er tale om tre selvstændige felter inden for filmdidaktikken med en grundliggende sammenhæng. Filmfaglige læreprocesser og undervisningsforløb vil ofte indeholde alle tre elementer i mange forskellige kombinationer.

HVORDAN?

Filminstituttet understøtter det filmpædagogiske arbejde i skolen ved at stille en række forskellige ressourcer til rådighed:

Film – Filmcentralen, streaming
Filmcentralen rummer mere end 2.000 film, og der kommer hele tiden nye til. Der er både dokumentar, kort- og spillefilm. Alle kort- og dokumentarfilm, som Filminstituttet giver produktionsstøtte, kommer automatisk på Filmcentralen.

Undervisningsmaterialer
Til mange af filmene er der undervisningsmaterialer af varierende form og længe. Materialerne fokuserer på filmfaglige såvel som tematiske aspekter, og der er materialer til alle klassetrin og de fleste fag. I alt er der mere end 600 (?) forskellige undervisningsmaterialer på Filmcentralen. 

Skolebio – Med Skolen I Biografen
Filmkultur er også biografkultur. Den landsdækkende skolebioordning, Med Skolen I Biografen, sender ca. 250.000 skoleelever i biografen om året. Der er undervisningsmaterialer til alle film, så biografbesøget kan følges op og bearbejdes i klassen.

Filmleksikon
Filmcentralen indeholder et interaktivt Filmleksikon med opslag, der giver overblik og forklarer de vigtigste filmfaglige begreber og filmgenrer – ved hjælp af ord og filmeksempler. 

Film-X
FILM-X er Filminstituttets interaktive pædagogiske filmstudie, hvor skoleelever kan lave deres egne film. Eleverne idéudvikler, optager og klipper med kyndig vejledning fra filmpædagogiske undervisere. De får erfaringer med at anvende filmens særlige virkemidler, udvikle en filmisk fortælling og samarbejde på filmhold i en åben og kreativ proces.

Støtteordning: Formidling af film for børn og unge
Filminstituttet støtter udvikling og gennemførelse af udgivelser, projekter eller aktiviteter, der formidler filmkunst, filmfaglighed og filmpædagogik for børn og unge. Formålet med støtteordningen er at fremme børn og unges muligheder for at opleve, forstå og skabe levende billeder. Men også at bidrage til udvikling og forankring af undervisningstilbud på film- og medieområdet i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Filmpædagogisk netværk
Filminstituttet har taget initiativ til et filmpædagogisk netværk. Netværkets formål er, at aktørerne i det filmpædagogiske miljø lærer hinanden bedre at kende og får styrket kendskabet til hinandens aktiviteter, planer og overvejelser. Målgruppen er alle, der arbejder med det film- og mediepædagogiske felt.

 

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
martinb@dfi.dk

Lisbeth Juhl Sibbesen
lisbeths@dfi.dk

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2022.