Filmpædagogik

Forskning og dokumentation

Som en naturlig konsekvens af den øgede filmpædagogiske aktivitet og et generelt større fokus på film i undervisningen, er der også i de seneste år kommet betydelig mere filmpædagogisk forskning. Her har vi samlet en række af de væsentligste nyere forskningsrapporter på området.

POV-metoden

Denne rapport evaluerer den såkaldte POV-metode, som er en grundmetode til filmproduktion i skolen, udviklet af Erik Stochholm Bjerre og Filmby Aarhus, hvor metoden oprindeligt var tilknyttet. I dag er metoden tilknyttet Aarhus Bibliotekerne, Dokk1, hvor metoden aktuelt integreres i det kommende mediepædagogiske lab IRIS. Metoden er netop en grundmetode, som ikke erstatter anden filmundervisning, men som giver en grundlæggende indføring i filmhåndværket.

 

 

 

Leg med film

Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve kompetenceudviklingsforløb for pædagoger inden for anvendt film i børnehaver, samt at afdække potentialerne for yderligere forskning og udvikling i anvendt film i daginstitutioner.
Det gøres i projektet ved at spørge: Hvordan kan vi inspirere til leg gennem filmpædagogiske aktiviteter, og kan disse aktiviteter på én og samme tid anvendes som inspirations- og kompetenceforløb for pædagogerne. Aktiviteter, observationer og rapport er lavet på baggrund af 10 besøg i 5 børnehaver, samt 5 interviews med pædagogerne. Samlet deltog 11 pædagoger/pædagogmedhjælpere og 58 børn. .

 

 

Børn og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden

Undersøgelsen fokuserer på, hvad Det Danske Filminstituts (DFI) filmpædagogiske tilbud betyder for undervisningen i grundskolen og for elevernes læring og udvikling. Mere konkret evalueres følgende tilbud rettet mod folkeskolen: FILM-X, Med Skolen i Biografen og Filmcentralen. Evalueringen baseres primært på observationer, dokumentanalyse og interview, som alle understøttes af statistisk materiale.

 

 

Animated Film Learning - animationsfilmsproduktion som kreativ læringsvej i folkeskolen

Animated Learning Labs er et 3-årigt kompetenceudviklingsforløb for Viborg Kommunes lærere og pædagoger. Nøglen til udviklingen er fællesskab deltagerne imellem. Omdrejningspunktet er produktionsorienteret læring. Det filmsproglige – eller film literacy – anvendes som ”grundsprog”, som indgang til at arbejde med kreative, multimodale og produktionsorienterede processer. Der arbejdes med, hvordan eleverne kan skabe små film- eller spilproduktioner som indgang til de forskellige fagligheder. Metoden er en vekselvirkning imellem workshops for deltagerne i klyngerne og spot-on workshops, hvor professionelle producenter (tonemestre, animatorer, skuespillere, filmproducenter, m.fl.) kommer ud på skolerne direkte i undervisningen.

Kreativ læring med levende billeder - katalog over potentialer, udfordringer og anbefalinger

Dette katalog henvender sig i høj grad til lærere, men også til skoleledere og beslutningstagere i kommunerne.

Kataloget giver et kort overblik over hovedpointer, der er fremkommet ved følgeforskningen til Animated Learning Labs-projektet omkring produktionsorienteret læring; specielt med henblik på, hvordan man understøtter en kvalificering og en progression i produktionsorienterede forløb.

Der tages afsæt i data indsamlet over to skoleår i projektet “Læring med levende billeder”, der belyser potentialer for at udvikle 21. århundredes kompetencer (kreativitet, kritisk refleksion, kommunikation og kollaboration) samt fagfaglighed og inklusion af elever med forskellige forudsætninger gennem produktionsorienteret læring. 

Udvikling af tværfaglig filmpædagogik - kreativitet, kreation og kollaboration

Formålet med projektet Film for børn og unge er at styrke børn og unges almene dannelse, læring, kreativitet, sociale kompetencer og inklusion ved at arbejde med skabende filmaktiviteter og (film-)pædagogiske metoder i skoler, så de opnår karakter af ’best practice’ på området og skaber præcedens for resten af landet. Børn og unge har fået kvalitets filmoplevelser med vægt på alle tre elementer: oplevelse, forståelse og skabelse. Lærere, pædagoger og UCL-studerende på Fyn er blevet opkvalificeret i deres filmfaglighed og organiseret i netværk.

Der er koblet følgeforskning på projektet, hvor formålet er at dokumentere og evaluere, hvordan systematisk arbejde med skabende aktiviteter i filmpædagogiske forløb kan bidrage til børns og unges almene dannelse, læring, kreativitet sociale kompetencer og inklusion med henblik på at kvalificere regionens filmpædagogiske praksis og kapacitetsopbygning.

PIXIFILM - Film- og mediepædagogiske aktiviteter i børnehaven (PDF)

I 2017 har Det Danske Filminstitut (DFI) og Kulturregion Fyn samarbejdet om en film- og mediepædagogisk førskoleindsats PixiFilm 2.0 – med afsæt i Kulturregion Fyns filmpædagogiske førskoleprojekt PixiFilm og i samarbejde med børn og pædagoger fra udvalgte fynske daginstitutioner. Udviklingsarbejdet er understøttet med følgeforskning ved University College Capital (UCC).

Det er projektets udgangspunkt, at filmmediets unikke formsprog kan udvikle erkendelse og berige børnenes perspektiver, samarbejdsevner og engagement. Dette arbejde udvikler en mere eksperimenterende praksis, der giver rum til kreativitet, og som udvikler børnenes evne til at tilegne sig og håndtere abstrakt viden. PixiFilm-projektets formål er at tilføre en merværdi gennem en aktiv film-, medie- og teknologiforståelse, hvor børn og pædagoger udforsker nye muligheder sammen. Børn skal ikke bare agere tilskuere, men være aktivt handlende brugere, skabere og medfortællere på deres egne historier og virkelighed.

Elevers egenproduktion og elevinddragelse

I projektet har vi undersøgt, hvordan elevernes digitale produktion faciliterer deres læreprocesser og
kvalificerer deres faglige og tværfaglige læringsresultater. Vi kan indkredse en række forhold og
aktiviteter, som er medvirkende til dette. I rapoorten gøres der rede for disse, men det er
væsentligt at understrege, at disse forhold og aktiviteter skal ses i forhold til det lærersatte itdidaktiske rammedesign. Samtidig skal det understreges, at når vi anvender begrebet eleverne, så
anvendes begrebet generelt (se i øvrigt sidste afsnit i punkt 11 samt punkterne 13 og 14). 

Showing films and other audiovisual content in European Schools

The research entitled “Showing films and other audio-visual content in European Schools – Obstacles and Best Practices” aims to support the European Commission in its current efforts to develop a European-wide media literacy policy, especially focusing on the inclusion of European films in school curricula. With this in mind, a European-scale study identifying and analyzing the existing situation on the use of audiovisual content in schools throughout Europe is needed; it should take both curricular and extra-curricular use of such content in schools into account, paying exclusive attention to primary and secondary education.

From framework

FILM EDUCATION: FROM FRAMEWORK TO IMPACT

The project, funded by Creative Europe MEDIA programme, ran from 2018 until 2021. The quality of young people’s experience of cinema, and their ability to engage creatively with the moving image, depends on the quality of teaching, resources, and film education infrastructure available to them. This project aims to establish the conditions for the highest possible quality of film education practice, developed equally across Europe, using a revised project as its basis.

Framework for Film Education in Europe

In the Framework we place two emphases: on children and young people, and on European film. Neither emphasis is exclusive: we encourage engagement with the whole ‘universe of film’, and throughout one’s whole life. But the focus of Creative Europe is on European culture. If we are to build a sustainable European film culture then it is vital to create and exploit all possible opportunities to allow children and young people to discover and experience European film, and to appreciate and understand the ways in which European filmmakers in particular tell their stories.

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen
martinbp@dfi.dk

Lisbeth Juhl Sibbesen
lisbeths@dfi.dk

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2021.