Fokus på kortfilm Lærer

Hjem
 • Om materialet
 • Materialets struktur
 • Oversigt over kapitler, elevmål og film
 • Om film og værktøjer på Filmcentralen
 • Om film til de mundtlige prøver
 • Om praktisk filmproduktion

Om materialet

Dette undervisningsmateriale sætter fokus på at analysere korte fiktionsfilm. Desuden giver materialet indblik i analysen af andre visuelle medier end film, og til slut er der mulighed for, at eleverne kan producere deres egne kortfilm ved hjælp af 'POV – Filmskolen for elever'. 

Materialet består af to dele, der henvender sig til henholdsvis lærere og elever på grundskolens ældste klassetrin. Lærerdelen består af fem kapitler og fungerer som en lærervejledning til materialet. Elevdelen består af otte kapitler og er skrevet direkte til brug for eleverne.

Når man analyserer en kortfilm, kan man gøre brug af flere forskellige analysevinkler. Man kan fx se på karaktererne og deres konflikter, udvikling og indbyrdes forhold. Man kan analysere karakterernes kostumer og deres omgivelser: scenografien og rekvisitterne. Man kan også vælge at analysere de filmiske virkemidler, instruktøren og filmholdet har valgt til at formidle historien og skabe den rette stemning. Det kan fx være billedkomposition, kamerabevægelser, klipning, lys og lyd. Desuden kan man se på dramaturgien – på fortællingens struktur og forløb. Dette materiale kommer omkring de mange forskellige vinkler.

Hele materialet er linket op til Filmleksikon, hvor man kan finde beskrivelser af filmfaglige udtryk og se og høre eksempler.

Til sidst i forløbet skal eleverne bringe deres filmfaglige viden i spil på nye måder ved selv at producere kortfilm i kortfilmsforløbet på 'POV – Filmskolen for elever'.

Som hjælp til undervisningen kan læreren finde eksemplariske analyser af de forskellige kortfilm tilknyttet kapitlerne: 

Materialets struktur

Materialets struktur

Elevdelen er inddelt i 9 kapitler. Der er angivet tidsforbrug, elevmål og paralleltekster til hvert kapitel.
Kapitel 2-8 består hver af 3 afsnit:

 • a) Om filmen – hvor I kan læse om den kortfilm, I skal analysere. 
 • b) Intro til opgaver – hvor I bliver klogere på de filmfaglige begreber, som I skal arbejde med i elevopgaverne.
 • c) Opgaver – som I kan printe eller arbejde med online.

Kapitel 1 er en kort oversigt over materialet.
Kapitel 2 er en introduktion til kortfilmsanalyse. Her lægges en vifte af forskellige analysevinkler på en kortfilm, så eleverne får overblik over de forskellige analytiske tilgange.  
Kapitel 3-6 sætter fokus på en række specifikke analysevinkler og går i dybden med dem. Hvert kapitel sætter en kortfilm under lup. Der er analysespørgsmål til hver film. I kan arbejde med kapitlerne som et samlet forløb eller plukke i dem efter ønske.
Kapitel 7 har fokus på den mundtlige prøve i dansk. Her finder I de formelle krav, prøvevejledningen stiller til jer, hvis I skal op i en kortfilm til prøven. I finder en guide og analysevinkler, som kan hjælpe jer med at planlægge analyse og fortolkning af en kortfilm. Her er også en samlet liste over kortfilm på Filmcentralen/Undervisning, som er velegnet til den mundtlige prøve i dansk.
Kapitel 8 perspektiverer filmanalyse til andre visuelle medier end film. Dette kapitel ser nærmere på, hvordan filmsproget bliver brugt i bl.a. videoer på YouTube og i snapchats.
Kapitel 9 lægger op til, at eleverne udnytter den faglige viden fra analysedelen til at producere deres egne kortfilm ved hjælp af kortfilmsforløbet i 'POV – Filmskolen for elever'.

Oversigt over kapitler, elevmål og film

Kapitel 2. Kortfilm og kortfilmsanalyse 
Kortfilm: Poolen (Storbritannien 12 min.)
Elevmål: 

 • At skelne mellem flere analysevinkler. 
 • At bruge disse analysevinkler aktivt som baggrund for en fortolkning af filmen.

Kapitel 3. Karakterer og konflikter 
Kortfilm: 13 (Danmark, 11 minutter)
Elevmål:

 • At arbejde struktureret med kortfilmens karakterer og deres funktion i fortællingen. 
 • At redegøre for filmens konflikt og formulere filmens præmis ved hjælp af aktantmodellen.

Kapitel 4. Scenografi, rekvisitter og kostumer 
Kortfilm: Seven minutes in the Warsaw ghetto (Danmark, 8 min.)
Elevmål: 

 • At arbejde struktureret med analyse af kortfilmens scenografi, kostumer og rekvisitter og deres funktion i fortællingen.
 • At redegøre for det realistiske eller fantastiske univers, filmen foregår i. Bruge sine iagttagelser til en fortolkning.

Kapitel 5. Filmiske virkemidler 
Kortfilm: Skin (Frankrig, 13 min.)
Elevmål: 

 • At arbejde struktureret med analyse af kortfilmens filmiske virkemidler. 
 • At finde og udvælge flere filmiske virkemidler. Bruge sine iagttagelser til at understøtte sin opfattelse af filmens tema og fortolkning af filmens præmis.

Kapitel 6. Dramaturgi, fortællestruktur og filmisk tid 
Kortfilm: En tier (Storbritannien, 12 min.)
Elevmål: 

 • At arbejde struktureret med analyse af kortfilmens dramaturgi i tre-akter-modellen.
 • At analysere filmens set-ups og pay-offs. 
 • At redegøre for, hvordan filmen bruger flashbacks til at fortælle sin historie.

Kapitel 7. Den mundtlige prøve i dansk
Kortfilm: Idékatalog
Elevmål: 

 • At kende de formelle krav til den mundtlige prøve i dansk.
 • At skrive en god synopsis.
 • At disponere sit stof fornuftigt og præsentere en god analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering.

Kapitel 8. Analyse af andre visuelle medier end film
YouTube-videoer, Snapchat m.m. (indlejret i materialet).
Elevmål:

 • At kunne analysere onlinevideoer med udgangspunkt i analysevinkler for filmisk indhold.
 • At kunne analysere multimodale tekster ift. den mundtlige prøve i dansk. 
 • At kunne forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
 • At kunne deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Kapitel 9. Producér jeres egne kortfilm
Kortfilmsforløb på 'POV – Filmskolen for elever'.
Elevmål:

 • At kunne omsætte sine filmanalytiske kompetencer til selv at skabe filmiske fortællinger.
 • At kunne tilrettelægge en kort fiktionsfilm fra idé til færdigt produkt.
 • At kunne udvikle en historie ud fra udvalgte dogmer.
 • At kunne optage og klippe en film med brug af udvalgte filmiske virkemidler.

Om film og værktøjer på Filmcentralen

Alle kortfilmene i materialet kan streames her på Filmcentralen/Undervisning med UNI-login. Når I er logget ind, kan I lave filmklip, som I kan gemme i mapper under Min filmcentral (se knappen øverst til højre på siden). I kan navngive jeres spillelister, så I altid kan finde jeres udvalgte filmklip igen. I kan også tage skærmbilleder, som kan understøtte jeres iagttagelser, hvis I for eksempel vil analysere lys, billedbeskæringer eller kameravinkler.

Om film til de mundtlige prøver

Til de mundtlige prøver i dansk bør kortfilmen vare 2-10 min. (uden rulletekster). Kortfilmen må kun have dansk, svensk eller norsk sprog. Man kan dog også bruge en udenlandsk kortfilm, hvis den er ordløs. I tekstopgivelserne må der også kun opgives danske, norske eller svenske kortfilm. Men klassen må gerne arbejde med andre udenlandske kortfilm i undervisningen. I dette undervisningsmateriale bliver der brugt kortfilm fra både Danmark, England og Frankrig, og i hvert kapitel er der forslag til andre oplagte kortfilm (paralleltekster), som er velegnede i undervisningen.

Om praktisk filmproduktion

Det er inden for danskfaget bredt anerkendt, at elevernes kreative arbejde med selv at skabe tekster er lige så vigtig som at analysere andres tekster. Det gælder også for arbejdet med film, at kreative og analytiske aktiviteter supplerer og styrker hinanden. Når man for alvor skal have filmen som udtryksform ind under huden, er det vigtigt dels at kende til store og vigtige værker lavet af andre, dels selv at prøve kræfter med at udtrykke sig kreativt med film og bruge den filmfaglige værktøjskasse. Mange elever er allerede kreative i fritiden, hvor de udveksler levende billeder via filmdelingstjenester og sociale medier. Deres kompetencer til at udtrykke sig med levende billeder er i dag helt centrale for at kunne ytre sig og have en stemme i tidens kultur- og mediebillede.

I dette undervisningsmateriale skal eleverne anvende et forløb i praktisk filmproduktion af kortfilm på den filmpædagogiske tjeneste ’POV – Filmskolen for elever’. Tjenesten indeholder ud over dette forløb en lang række værktøjer, forløb og andre ressourcer med fokus på praktisk filmproduktion i undervisningen. De kan være nyttige, når man underviser i praktisk filmproduktion.