Om undervisningsmaterialet

Introduktion

Materialet er opbygget sådan, at eleverne skal være så aktive som muligt i deres arbejde med sprogtilegnelse. Eleverne skal have rig lejlighed til at kommunikere og samtidig bruge deres samlede sproglige repertoire i undervisningen. Fx skal eleverne i nogle opgaver sammenligne danske ord eller sætninger med deres modersmål.

For at understøtte elevernes forståelse er elevarkene gjort så visuelle som muligt.

Materialet introducerer eleverne for væsentlige ord, der knytter sig til de fire overordnede temaer. Samtidig introducerer materialet eleverne for en række strategier, der støtter deres sprogindlæring:

 • Forforståelsesstrategier - elevernes viden om et emne aktiveres, inden de ser filmen.
 • Overvågningsstrategier - eleverne vænnes til at være opmærksomme på, om de forstår det, de hører og ser.
 • Elaboreringsstrategier - eleverne knytter de temaer, de arbejder med til deres egen erfaringsverden for at gøre undervisningen så meningsfuld som mulig.
Still fra "De fantastiske 3" (Foto: Nimbus Film)

Materialets opbygning

Materialet består af fire elevark – ét til hvert tema. I kan vælge at arbejde med alle temaer eller at vælge nogle få ud. Opgaverne på elevarkene lægger op til sprogligt arbejde med filmene. Eleverne kommer til at veksle mellem at læse, skrive, lytte og tale igennem alle temaerne.

På forsiden af hvert elevark er der angivet, hvilke mål der er opstillet for forløbet.

Elevarkene skaber derudover forforståelse om filmene gennem en række opgaver, der skal løses, før eleverne ser filmen. Efter eleverne har set filmen en eller flere gange, skal de løse de resterende opgaver. Til sidst skal de udfylde evalueringsarket.

Nederst på hver side i elevarket, er der en simpel vejledning til læreren. Den viser, hvordan de enkelte opgaver kan løses. I vejledningen er der inkluderet ideer til spørgsmål, læreren kan stille eleverne eller ekstra opgaver, læreren kan introducere for eleverne.

Udover opgaverne på elevarkene hører der en række ord- og billedkort til materialet. Kortene kan printes ud og lamineres og kan fx benyttes til cooperative learning aktiviteter, vendespil, banko mv. Planlæg gerne legende aktiviteter med de ord- og billedkort, der knytter sig til det relevante tema imellem opgaverne på elevarkene.

Det anbefales at printe elevark og billedkort ud i farver.

Still fra "Klassekabalen - Lejrskolen" (Foto: Plus Pictures)

Materialet består af

Tre kapitler til læreren

 • Om undervisningsmaterialet
 • Den didaktiske ramme for forløbet
 • Fælles mål

Elevark

 • Elevark til Tema 1: Familie (en film)
 • Elevark til Tema 2: Traditioner (to film)
 • Elevark til Tema 3: Karakterer (to film)
 • Elevark til Tema 4: Natur (tre film)
Still fra "Safari Europa - Ræv" (Foto: Loke Film)

Didaktisk ramme for forløbet

Didaktisk ramme for basisundervisning i dansk som andetsprog

Når du underviser børn med dansk som andetsprog, er det vigtigt, at du sørger for at understøtte elevernes forståelse ved at lade undervisningen være så visuel som muligt. Find fx billeder af relevante nøgleord, der knytter sig til det emne, eller den film, I arbejder med på Google Pictures. Husk også at understøtte din kommunikation med eleverne med fagter og tydelig mimik.

Hjælp eleverne med at forstå, hvordan opgaverne skal løses ved at lave første del af opgaven i fællesskab.

Vær opmærksom på at inddrage elevernes modersmål i undervisningen, så eleverne får mulighed for at trække på deres samlede sproglige repertoire. Du behøver ikke selv kunne tale elevernes modersmål. Spørg eleverne, hvad enkelte ord hedder på deres sprog eller brug google translate til at oversætte. Eleverne kan lære meget om det danske sprog ved at sammenligne med et sprog, de kender i forvejen. Sammenlign fx skriveretning, sætningskonstruktion, vokallyde mv.

Sørg for at variere undervisningen så meget som muligt. Lav fysiske aktiviteter eller brug ord- og billedkortene til at lave legende sprogaktiviteter ind imellem, at eleverne løser opgaverne på elevarkene. Tag gerne på ture, der relaterer sig til det tema, I arbejder med. Tag fx i skoven og find ting fra naturen, som I kan tale om, når I kommer hjem.

Still fra "Drengen i kufferten" (Foto: Den Danske Filmskole)

Fælles mål

Materialerne er bygget op omkring de fire kompetenceområder for Dansk som andetsprog – Basisundervisning.

Kompetenceområde: Læsning.
Kompetencemål: Eleven kan læse og forstå enkle tekster på dansk.

 • Eleven kan læse lydrette og ikke-lydrette hverdagsord.
 • Eleven kan læse og forstå sætninger.

Kompetenceområde: Skrivning.
Kompetencemål: Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation.

 • Eleven kan udtrykke sig skriftligt ved hjælp af enkeltord.
 • Eleven kan udtrykke et meningsindhold i en tekst.

Kompetenceområde: Lytning.
Kompetencemål: Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former.

 • Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige sammenhænge.
 • Eleven kan lytte til samtale i klasserummet.

Kompetenceområde: Tale.
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner.

 • Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte.
 • Eleven kan stille og svare på spørgsmål.
Still fra "Safari Europa - Pindsvin" (Foto: Loke Film)