Introduktion og formål

’Solens børn’ er en bemærkelsesværdig iransk film om en tætsplejset gruppe af tolvårige drenge, som lever et hårdtprøvet liv på gaden. I forløbet kommer I til at arbejde med opgaver, der blandt andet belyser temaerne børnearbejde og værdien af at gå i skole.

Der er fokus på fremstillingen af filmens miljø, og I skal arbejde med filmsproget i form af virkemidlerne klipning og kamerabevægelser. Derudover er der opgaver om filmens opbygning, som primært tager udgangspunkt i aktantmodellen.       

Læringsmål: Med dette forløb er det hensigten, at ...  

 • I opnår indsigt i emnerne børnearbejde og uddannelse.
 • I får forståelse for, hvordan klipning og kamerabevægelser kan påvirke seerens oplevelse.
 • I lærer at anvende aktantmodellen til at skabe overblik over filmens karakterer og fortællestruktur.
Foto: Angel Films

Film og forforståelse

OM FILMEN

I ’Solens børn’ præsenteres vi for en del af verden, som på flere måder er helt anderledes end Danmark. Ali er filmens dominerende hovedperson. Han er overladt til at klare sig selv i Irans kaotiske gademiljø, da hans far er fraværende, og moren er indlagt på psykiatrisk hospital. Han går ikke i skole – et privilegium, de fleste, som er født og opvokset i vores samfund, nok tager for givet – og der er ingen sociale myndigheder, der er klar til at skride ind og hjælpe Ali ud af hans klemte situation. 

Foto: Angel Films

INDLEDENDE OPGAVE

6.-7. klasse:

I grupper på tre-fire personer skal I gøre følgende:

 1. Drøft, hvad I mener, er det gode ved at være barn i Danmark. Lav herudfra en liste bestående af fem-ti punkter.
 2. Fortæl de andre grupper i klassen, hvilke punkter I har skrevet på jeres liste. 

Drøft nu i fællesskab i klassen, hvem I mener, har ansvaret for, at alle børn har et godt liv i Danmark.  

8.-9. klasse:

I grupper på tre-fire personer skal I gøre følgende:

 1. Lav et mindmap over de goder, der er ved Danmarks samfundssystem (fx at børnearbejde er forbudt, at vi har fri adgang til blandt andet sygehus, uddannelse osv.).
 2. Hernæst skal I med afsæt i jeres mindmap lave en top-10-liste over de goder ved det danske samfund, I absolut ikke vil kunne undvære. 
 3. Hver gruppe noterer deres top-10-liste på tavlen, så I kan se hinandens lister.

Drøft nu nedenstående spørgsmål i fællesskab i klassen

 1. Sammenlign top-10-listerne. Er der punkter, som flere grupper har noteret?  
 2. Hver især skal I udpege et punkt fra en af de andre gruppers lister, som I synes, er væsentligt. Punktet må ikke fremgå af den liste, I selv har været med til at udforme. Hvorfor er det netop det punkt, I har valgt?
 3. Hvem I mener, har ansvaret for, at alle har et godt liv i Danmark.  
   

Handling

6.-9. klasse:

I har på nuværende tidspunkt set ’Solens børn’. Filmen rummer en del karakterer, og tilsvarende indeholder handlingen forskellige fortællemæssige spor. 

Individuelt skal I øve jer på at genfortælle filmens handlingsforløb på et-to minutter.

Sådan gør I:

 • Overvej, hvad der er de vigtigste aspekter ved filmen. 
 • Skriv 10-15 nøgleord, som hver især repræsenterer væsentlige hændelser i filmen.
 • Øv jer på at genfortælle filmens handlingsforløb med udgangspunkt i de nøgleord, I har nedskrevet.

Gå dernæst sammen i grupper på tre-fire personer
Skiftevis giver I et mundtligt referat af filmens handling, sådan som I har øvet det. Vis de andre i gruppen jeres nøgleord, mens I fortæller.   

Foto: Angel Films

Temaer

SKOLELIV
 

Foto: Angel Films

6.-9. klasse: 

Ali og hans nærmeste venner, Mamad, Reza og Abolfazl, lever et liv på gaden, hvor de forsøger at klare sig til dagen og vejen. Men da de bliver indskrevet i Solens Skole, en skole for vanrøgtede børn og gadebørn, ændres deres livsperspektiv.  

To og to skal I besvare disse opgaver:

 1. Benyt tre-kolonne-notatetet til at beskrive, hvilke træk der er fælles for de fire drenge. Beskriv også drengenes forskelligheder.  
 2. Drengene lader sig udelukkende indskrive i Solens Skole med det formål at finde den skat, som skulle ligge skjult under bygningens grund. Får de alligevel noget ud af at gå i skole, selvom de til at starte med ikke nærer noget brændende ønske om at modtage undervisning? 
 3. Tænk på jeres egen skolegang. Hvad er efter jeres opfattelse formålet med at modtage undervisning? I forlængelse heraf skal I nævne, med så mange eksempler som muligt, hvad I ville mangle i jeres liv, hvis I ikke gik i skole. 
 4. Forestil jer, at I helt selv kan få lov at bestemme, hvad formålet med at gå i skole skal være. Skriv minimum tre punkter. 
 5. Filmens titel er ’Solens børn’. Hvorfor tror I, den hedder det? Skriv gerne flere svar.  

  8.-9 klasse:
 6. I Danmark er der ved lov indført undervisningspligt. Klik på følgende link, og bliv klogere på, hvad det går ud på: Undervisningspligt.
 7. Formuler med jeres egne ord, hvad undervisningspligt betyder.
 8. Hvad mener I om, at alle børn, der opholder sig i Danmark, er omfattet af undervisningspligten?

Snak om jeres besvarelser fælles i klassen, når I er færdige. 


DEN RÅ VIRKELIGHED
 

Foto: Angel Films

6.-9. klasse:

Instruktøren bag ’Solens børn’, Majid Majidi, har – som det fremgår af anslaget – dedikeret filmen til de 152 millioner børnearbejdere på verdensplan. Det er tydeligt, at filmens udgangspunkt er at formidle en fortælling, der ligger tæt op ad virkelighedens barske realiteter. 

I grupper på tre-fire personer besvarer I opgaverne:

 • Beskriv miljøet i filmen: 
  • Nævn de forskellige steder, hvor handlingen udspiller sig.
  • Læs om begrebet location. Hvilke steder i filmen er efter jeres overbevisning optaget i et studie, og hvilke steder er optaget on location?
  • Gense nedenstående scene (klip 1), hvor Ali forsøger at undslippe Hachems håndlanger. Fremstår filmens miljø autentisk? Begrund jeres svar. 
  • Kig grundigt på nedenstående billede af Ali (billede 1). Hvordan kan man se, alene baseret på hans udseende, at han lever et liv i fattigdom? 
  • Hvad er den største årsag til Alis fattigdom?

Klip 1: Miljøet

Billede 1: Ali

Foto: Angel Distribution
 • Benyt linket Fakta om børnearbejde. Læs artiklen på siden, og find ud af, hvad der ligger bag udtrykket børnearbejde.   
  • På hvilke områder kan Ali defineres som et barn, der udfører børnearbejde? Gør brug af artiklens forklaringer.     

Diskuter jeres svar fælles i klassen
 

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: FILMENS ANSLAG OG KAMERABEVÆGELSER

6.-9. klasse:

Gense filmens anslag herunder (klip 2) i grupper på tre-fire-personer:

 • Før I genser anslaget, læser I om klipning og kamerabevægelser. Skriv fem-ti stikord om hvert begreb. 
 • Hjælp så hinanden med mundtligt at referere indholdet af det, I har læst. Det er meningen, at stikordene skal fungere som støtte for jer. 
 • Mens I ser anslaget, skal I hver især skrive notater om de klippeteknikker, der anvendes. Notér også, hvordan kameraet bevæger sig. Anvend så mange af de faglige begreber, I har læst om. Det skal selvfølgelig give mening i forhold til anslaget.
 • Når I har set anslaget, deler I jeres notater med hinanden. 

I klassen drøfter I, hvad I har skrevet. 
Snak også om, hvorvidt man på baggrund af anslaget får en idé om, hvad filmen drejer sig om.

Klip 2: Anslag

 

 

To og to

 

 • Brug jeres telefoner til på skift at lave en videooptagelse af hinanden, hvor I løber. Forestil jer, at den, der løber, er på flugt fra nogen. Optagelsen skal ikke vare mere end 20 sekunder. 
   
 • Makker ét skal holde sit kamera i ro, når makker to filmes i løb. Makker to skal ryste kameraet, så optagelsen får et håndholdt udtryk.
   
 • Bagefter snakker I om, hvilken af de to optagelser der fungerer bedst. 

 

DRAMATURGI: ANALYSE AF FILMENS OPBYGNING (AKTANTMODELLEN)
 

Foto: Angel Films

6.-9. klasse:

Gå sammen to og to, og hjælp hinanden med opgaverne:

 1. Filmen begynder in medias res. Hvad gør det ved oplevelsen, at vi uden varsel kastes ind i handlingen?
 2. Som før nævnt er der mange karakterer at holde styr på i filmen. Som en konsekvens heraf løber handlingen ud ad flere spor. Læs om aktantmodellen, og analysér efterfølgende filmens dramaturgi ved at benytte modellen. Hensigten er, at I danner jer et skarpt overblik over filmens mange karakterer og deres indbyrdes relationer. Vær opmærksom på, at de forskellige aktanter i modellen kan omfatte mere end et punkt. Samtidig kan hvert punkt tilskrives flere aktanter.  
 3. Filmen slutter åbent. Vi ser Ali bevæge sig langsomt hen mod skolens ringeklokke. Bygningen ligger øde hen, da skolen er blevet lukket ned. Til trods for at der ikke befinder sig andre på stedet, tænder Ali for klokken. Hvorfor gør han mon det?  
 4. Hvad, tror I, der sker med Ali herfra?

Svarene diskuteres i klassen

GENRE: MELLEM REALISME OG EVENTYR

6.-9. klasse:

Det vil være lidt af en tilsnigelse at kalde ’Solens børn’ et eventyr, eftersom den tager fat om diverse aktuelle problemer i samfundet – og gengiver det rå lokalmiljø og de fattige gadebørn skræmmende realistisk. Ikke desto mindre har filmen et eventyrligt præg i den del af fortællingen, der omhandler jagten på den underjordiske skat. 

Et træk ved fantasy og eventyr er, at helten/heltinden skal overvinde bestemte forhindringer for at kunne opnå sit endegyldige mål. 

Besvar opgaverne nedenfor i grupper på tre-fire personer:

 1. Nævn alle de forhindringer, der står i vejen for, at Ali finder frem til skatten. Det kan være, I kan hente hjælp i jeres besvarelse af opgaven om aktantmodellen.  
 2. Notér fem-ti egenskaber, der efter jeres mening beskriver en helt. Hvilke af disse egenskaber besidder Ali, og hvordan kommer de til udtryk i filmen?  
 3. Hvilke mennesker fra det virkelige liv vil I personligt betegne som helte? Vælg mindst to personer, og begrund jeres svar. 

Svarene diskuteres i klassen