Jørgen Leth elev

Hjem
 • Introduktion
 • Dansk
  • Jørgen Leths lyrik
  • Lyrik og film
  • Jeg er levende
  • Dansk litteratur
  • Selvbiografien - på film og i bog
 • Mediefag
  • Det registrerende kamera
  • Notater om verden
  • Sportsfilm
  • Portrætfilm
  • Metafilm
  • Videoproduktion: Leth pastiche
 • Tværfaglige forløb
  • I sportens verden – sportsmyter, medier og sport
  • Verdensbilleder

Introduktion

Her kan du finde forslag til arbejdsområder og opgaver til Jørgen Leths værker. Materialet tager udgangspunkt i de film og tekster, der er tilgængelige her på filmcentralen.

Foto: Ole Kragh Jacobsen

Undervisningsmaterialet til dansk

Jørgen Leths produktion af såvel film som litterære tekster kommer genremæssigt vidt omkring. I undervisningsmaterialet til faget dansk inddrages kunstnerens film og tekster samt klip fra videointerviewet 'Klip fra en samtale', hvor Jørgen Leth fortæller om bl.a. drivkraften bag sine værker, og de spilleregler han underlægger sine filmiske og litterære værker. Elevopgaverne lægger op til analysearbejde på tværs af den Lethske produktion.

Undervisningsmaterialet til dansk indeholder følgende emner:

Undervisningsmaterialet til mediefag

Den lethske dokumentarfilm undersøger verden gennem et registrerende kamera. I undervisningsmaterialet til mediefag inddrages Jørgen Leths film og tekster samt klip fra videointerviewet 'Klip fra en samtale', hvor Jørgen Leth selv fortæller om bl.a. drivkraften bag sine værker, og de spilleregler han underlægger sine filmiske og skrevne produktioner. Elevopgaverne lægger op til analyser af bl.a. fortællerposition, dramaturgisk stil og filmiske virkemidler indenfor de forskellige filmgenrer samt til at skabe en egenproduktion inspireret af Jørgen Leths film.

Undervisningsmaterialet til mediefag indeholder følgende emner:

Undervisningsmaterialet til tværfaglige forløb

Undervisningsmaterialet til tværfaglige forløb indeholder forslag og materiale til to emner:

Materialet kombinerer fagene dansk, idræt, samfundsfag, engelsk og mediefag og giver forslag til vinkler og metoder til de forskellige projekter.

Dansk

Jørgen Leths produktion af såvel film som litterære tekster kommer genremæssigt vidt omkring. I undervisningsmaterialet til faget dansk inddrages kunstnerens film og tekster samt klip fra videointerviewet 'Klip fra en samtale', hvor Jørgen Leth selv fortæller om bl.a. drivkraften bag, og de spilleregler han underlægger sine filmiske og litterære værker. Elevopgaverne lægger op til analysearbejde på tværs af den Lethske produktion.

Foto: Dan Holmberg

Undervisningsmaterialet til dansk indeholder følgende emner:

Jørgen Leths lyrik

"Et digt skal være konkret", siger Jørgen Leth. Det skal beskrive, hvad man ser, mens man digter.

Med sit kamera viser han, hvad han ser. Med sin pen skriver han, hvad han ser. Hans digte reflekterer ikke, men registrerer. Der er ingen indre verden i digtene, kun en ydre.

Elevopgaver

Læs digtet 'Datid'

 • Beskriv jegets situation ud fra digtets indhold.
 • Hvordan vil du fortolke linjen ”Jeg producerer datid”?
 • Hvilken forbindelse skaber koblingsordet ”og” mellem digtets to første sætninger? Hvordan kan vi forklare denne overgang?
 • Kommentér digtets sidste sætning. 
   

Se klip 5 'Lyrik og spilleregler'

 • Find nogle formuleringer hos Jørgen Leth, hvor han taler om sin digtning, der kan give dig en større forståelse af digtet 'Datid'.
   

Læs digtet 'Jeg er klar nu'

 • Jeget bruger ord til at beskrive verden (”det regner”) og skabe fortællinger heraf. Beskriv nærmere ud fra digtets indhold, hvad forholdet mellem ordet og virkeligheden er.
 • Hvad ligger der bag formuleringen om, at jeget ”leger”?
   

Gense klip 5 'Lyrik og spilleregler', og læs digtet 'Hun tænder en cigaret'

 • Her taler Jørgen Leth om digtning som en slags alkymi, der forvandler stoffet. Udvid din læsning af digtet 'Jeg er klar nu' ved at inddrage dette synspunkt.
 • Inddrag yderligere digtet 'Hun tænder en cigaret' i din analyse.
   

Se filmen 'Nye scener fra Amerika'

 • Undersøg forholdet mellem hvad billedet viser, og hvad voice-overen (Jørgen Leth) siger. Lav en oversigt over forskellige typer af kommentarer til billedet.
 • Sammenlign billede/kommentar relationen med synspunktet om ord i digtet 'Jeg er klar nu'.

Lyrik og film

Jørgen Leth har skrevet digte lige så længe, som han har lavet film.

Umiddelbart skulle man tro, at digt og film var væsensforskellige. Et digt skaber sin egen verden, en film genskaber den verden, der er foran kameraet. Ikke desto mindre ser Leth mange lighedspunkter mellem sin digtning og sine film. Et digt fører et sted hen, men man ved først hvor, når man har skrevet digtet. Det samme gælder med film. ”Lad os se, hvad der sker”, siger han.

Foto: 66 scener fra Amerika

Elevopgaver

Se klip 3 'Digt og film'

 • Gør rede for, hvad Leth mener med formuleringen ”Mine film skal lære af mine digte”. Hvad skal de lære?
   

Læs teksten 'Jeg havde lovet Gyldendal en bog om Tour de France'

 • Gør rede for tekstens synspunkter om det, Leth kalder for sin ”æstetiske strategi”.
   

Læs digtet 'Hun tænder en cigaret'

 • Overvej, hvorvidt du ser Leths æstetiske strategi i funktion i digtet.
 • Diskutér forholdet mellem iagttagelse og betydning ud fra digtet.
   

Se det tredje benspænd fra 'De fem benspænd' [41:42-58:46], hvor Lars von Trier har sendt Jørgen Leth til Belgien for at lave en ”meningsløs” film.

 • Gør rede for Leths arbejdsmetode – med gule post-it sedler og iscenesættelse af stole på taget af et hus.
 • Beskriv den endelige udgave af filmen med manden og kvinden, bilen og havnekvarteret. Overvej her, hvordan spørgsmål om iagttagelse og betydning kan være interessante. Hvad handler filmen om? Handler den om noget overhovedet?
   

Se '66 scener fra Amerika' (eller et fyldigt udvalg fra filmen, inklusiv scenen med Andy Warhol [17:48-22:15], der spiser en burger)

 • Beskriv forholdet mellem det, du ser, og det, du hører. Beskriv især scenen med Andy Warhol nærmere.
 • Sammenlign billede/ord relationen i filmen med synspunkterne i teksten 'Jeg har lovet Gyldendal en bog om Tour de France'.
 • Diskutér, hvilken virkning denne relation har.
   

Læs teksten 'Øjeblikket findes'

 • Overfør tekstens synspunkter om ”at lade tingene ske” til filmene og til digtene. Hvad ligger der bag formuleringen ”tilfældets ubegrænsede foræringer”?

Jeg er levende

Filmen om digteren Søren Ulrik Thomsen blev til i et tæt samarbejde mellem digter og instruktør, hvilket du kan læse om i Jørgen Leths bog om sine film 'Tilfældets gaver' (2009). Vi kan betragte filmen som en kunstners film og en film om kunstner.

Foto: Jeg er levende - Søren Ulrik Thomsen, digter

Elevopgaver

Se filmen 'Jeg er levende – Søren Ulrik Thomsen, digter'

 • Gør rede for filmens opbygning. Hvilke forskellige typer af scener består den af (fx Søren Ulrik Thomsens oplæsning af egne digte), og hvilke relationer har scenerne til hinanden?
 • Gør rede for Søren Ulrik Thomsens poetik. Hvad kendetegner et digt, og hvilke forskellige typer af digte skelner han mellem?
   

Se klip 1 'Glæden ved at ryge en cigar'

 • I en scene fra filmen ser vi Søren Ulrik Thomsen lave te. Sammenlign scenens omhyggelige udpegning af, hvordan te skal tilberedes med Jørgen Leths forklaring i klip 1 'Glæden ved at ryge en cigar'.
   

Se klip 7 'Kaos og orden', og læs essayet 'Kaos og orden'

 • Diskutér filmen ud fra begrebsparret kaos og orden. Inddrag essayet 'Kaos og orden' samt klip 7 'Kaos og orden', hvor Leth nærmere gør rede for sine tanker herom.
 • Tag stilling til filmen. Er den god? Giver den dig lyst til at læse digte af Søren Ulrik Thomsen? Bliver hans digte nemmere at forstå takket være filmens præsentation?

Dansk litteratur

Litteraturhistorien fremstilles normalt i en kronologisk orden, hvor de enkelte perioder beskrives som naturlige følger af hinanden. Litteraturhistorien bliver således til en sammenhængende fortælling, som eftertiden skaber.

I filmen 'Dansk Litteratur' (1989) griber Jørgen Leth det anderledes an. Filmen præsenterer dansk litteratur gennem guldrandede tekster, der læses op af kongelige skuespillere. Kronologien er væk. De enkelte tekster bringes i, hvad der ligner en tilfældig orden.

Foto: Dansk litteratur

Elevopgaver

Se filmen 'Dansk Litteratur'

 • Udarbejd en liste over alle de litterære tekster, der præsenteres.
 • Organisér teksterne i en litteraturhistorisk kronologi. Hvilke perioder dominerer Leths udvalg?
 • Overvej, hvorvidt der er nogle principper bag Leths valg af litteratur.
 • Undersøg forholdet mellem tekst og billede – på hvilke måder illustrerer billederne teksterne?

Se filmen 'Dyrehaven, den romantiske skov'. Se klip 6 'Romantikken genskabt', og læs teksten 'Kirkeby'

 

 • I klip 6 'Romantikken genskabt' omtaler Leth sin glæde ved den romantiske litteratur. Gør rede for Leths opfattelse af romantikken som kunstform, og find eksempler i filmen på dette. Inddrag teksten 'Kirkeby' i redegørelsen.

Selvbiografien - på film og i bog

'Det uperfekte menneske' er titlen på Jørgen Leths selvbiografi. Titlen refererer direkte til hans film 'Det perfekte menneske', hvor han sætter sig for at fremstille illusionen om ”det lykkelige menneske” (jf. klip 7 'Kaos og orden').

Foto: Vibeke Winding

Elevopgaver

Læs teksten 'Kære dumme Lars' fra 'De fem benspænd'
Teksten er egentlig skrevet af Lars von Trier, der, som sit sidste benspænd, beder Jørgen Leth om at læse den op, som om det var hans egen analyse af Triers hensigter med at smadre 'Det perfekte menneske'.

 • Gør rede for tekstens indhold. Hvad mener Lars von Trier om Jørgen Leth gennem det, han får Leth til at sige om von Trier?
   

Se klip 2 'At blive berørt'

 • ”Man skal være cool”, og ”Lars von Trier er naiv”, siger Jørgen Leth her. Gør rede for hans skelnen mellem at iagttage verden og at blive (for) medfølende.
   

Se filmen 'Livet i Danmark' eller som minimum scenen, hvor Leth selv optræder med sin familie [24:30-29:41]. Læs teksten 'Eksperimenter med kærligheden'

 • Diskutér den fremstilling, som Jørgen Leth gør af sig selv. Inddrag synspunkterne i teksten 'Eksperimenter med kærligheden'.
   

Se filmen 'Aarhus' (tilgængelig på Filmstriben)

 • Hvilke elementer (fx steder og mennesker) indgår i Leths erindringer om sin barndom og opvækst?
 • I perspektiv hertil: Hvordan erindrer du selv din barndom?


Læs Jørgen Leths erindringer i to bind: 'Det uperfekte menneske 1-2' (Gyldendal 2005/2007)

 • Hvori består det uperfekte?
 • Sammenlign hans erindringer som genre med andres erindringer.

Mediefag

Den lethske dokumentarfilm undersøger verden gennem et registrerende kamera. I undervisningsmaterialet til mediefag inddrages Jørgen Leths film og tekster samt klip fra videointerviewet 'Klip fra en samtale', hvor Jørgen Leth selv fortæller om bl.a. drivkraften bag, og de spilleregler han underlægger sin produktion. Elevopgaverne lægger op til analyser af bl.a. fortællerposition, dramaturgisk stil og filmiske virkemidler indenfor de forskellige filmgenrer samt til en egenproduktion inspireret af Jørgen Leths film.

Foto: Dan Holmberg

Undervisningsmaterialet til mediefag indeholder følgende emner:

Det registrerende kamera

I sin tidlige film 'Det perfekte menneske' undersøger Leth, hvordan et menneske kan bemestre sin verden. Det bliver et tema i mange af hans senere film: studiet af mennesker, der udfører handlinger med henblik på at mestre et lillebitte, eksklusivt område af virkeligheden.

Bemestringsfilm er en undergenre inden for den Lethske dokumentarfilm, der omhyggeligt og nøjeregnende studerer mennesker, der dygtiggør sig. Leth bruger sit kamera på en særlig måde: en bemærkelsesværdig framing og lange takes kendetegner denne gruppe film om mennesker, der bemestrer en metier.

Foto: Motion Picture

Elevopgaver

Se filmene 'Det perfekte menneske', 'Motion Picture' og 'At danse Bournonville'

 • Sammenlign de anvendte filmiske virkemidler i de tre film. Hvordan iscenesætter Leth sine personer? Beskriv rum, framing, lyd/musik, klip og kamerabevægelse.
 • Sammenlign fortælleposition og synsvinkel i de tre film. Hvilke forskellige tilgange til virkeligheden benytter Jørgen Leth sig af i de tre dokumentarfilm om "perfekte" mennesker?

Se filmen 'Pelota'

 • Find eksempler på scener og sekvenser, der svarer til de tre foregående film.
 • Lav en næranalyse af en udvalgt scene. Begrund dit valg. Fortæl, hvad du vil med din analyse.

Se klip 7 'Kaos og orden'

 • Inddrag Jørgen Leths egne ord om det perfekte menneske.

Se klip 8 'Har vi kontrol over det?'

 • Jørgen Leth bliver forstyrret under interviewet af støj i biblioteket i baggrunden. Interviewet afbrydes.
 • Diskutér, hvorvidt denne autentiske, ikke-iscenesatte scene kaster lys over Leths metode. Tag fx udgangspunkt i udgangsreplikken: ”Har vi så kontrol over situationen?”

Notater om verden

Jørgen Leth dyrker notatets form. Han samler indtryk fra verden gennem kameraet, hvorefter han sætter dem sammen, i hvad der kunne ligne en tilfældig orden.

Hans notatfilm synes at mangle en traditionel dramaturgi. De rummer en ophobning af iagttagelser, der står selvstændige og markante i forhold til hinanden. ”Billederne skal bevæge sig lige så frit som digtene”, fortæller han.

Foto: Notater fra Kina

Elevopgaver

Se filmene 'Notater fra Kina' og 'Haiti. Uden titel'

 • Beskriv filmenes opbygning. Hvad ser vi og i hvilken rækkefølge? Hvilke montageprincipper ligger der evt. bag filmenes sammensætning af optagelser?

Se klip 3 'Digt og film'

 • Tilføj Jørgen Leths egne kommentarer om notatformen i klip 3 'Digt og film' i jeres iagttagelser i filmene.
 • Gør rede for, hvilke træk der kendetegner Jørgen Leths notatfilm som dokumentarfilm.

Læs teksten 'HYPNOTISERET', og se klip 4 'Haiti i min sjæl'

 

 • Inddrag Jørgen Leths begejstring for Haiti i jeres analyser

Læs teksterne 'Traberg' og 'Øjeblikket findes'

 

 • Vælg en sekvens fra 'Haiti. Uden titel', og foretag en næranalyse, der inddrager de ovenstående vinkler. Inddrag teksterne 'Traberg' og 'Øjeblikket findes'.

Sportsfilm

Med sine film om de store klassiske cykelløb fik Jørgen Leth sit gennembrud som filminstruktør. Med disse film satte Jørgen Leth en ny standard for, hvordan man skal dække sportsbegivenheder, i hvert fald når det drejer sig om cykelløb.

”Et cykelløb er som en stor dokumentarisk roman”, hævder Jørgen Leth. Han læser løbet som et epos, en skæbnebestemt kamp mellem helte med menneskelige styrker og skavanker. Løbet rummer en lovmæssighed, som livet i de antikke græske dramaer gør.

Foto: Vibeke Winding

ELEVOPGAVER

Se filmen 'En forårsdag i Helvede'

 • Gør rede for filmens dramaturgi. Hvilke elementer fremkalder fremdrift, vendepunkter og klimaks?
 • Placér kommentatoren Jørgen Leth i forhold til historien. Hvilken fortællertype og under hvilken vinkel vælger han at fortælle om cykelløbet?

Læs teksten 'En forårsdag'

 • Inddrag teksten 'En forårsdag' i jeres overvejelser.
 • Inddrag evt. Jørgen Leths rolle som kommentator i TV2’s årlige reportage fra Tour de France. Kan I genkende elementer fra hans cykelfilm?
 • Diskutér filmenes karakter af at være dokumentarfilm.

Se filmen 'Pelota'

 • Kan I finde træk i denne film, der handler om det specielle bastiske boldspil pelota, der minder om hans cykelfilm? Hvordan fremstilles spillet, spillets udøverne og kulturen omkring spillet?

Læs teksten 'Motion Picture er en film'

 • Inddrag teksten 'Motion Picture er en film'. Hvad er det ved tennisspilleren Torben Ulrich, som Jørgen Leth er fascineret af?

Se udvalgte sportsreportager i tv, fx fra en fodboldkamp eller en tenniskamp

 • Karakterisér tv-reportagen, og sammenlign med Jørgen Leths sportsfilm.

Portrætfilm

Portrætfilmen som genre trækker både på dokumentarfilmen og på det, vi kan kalde for filmessayet – en mere fri bearbejdning af et stof.

Jørgen Leth har lavet adskillige portrætfilm, først og fremmest fordi han interesserer sig for mennesker, der kan deres metier eller går op i noget med hud og hår. Med sit kamera undersøger han, hvad de kan og gør, eller med sine kommentarer redegør han nøgternt for betydningen af det, de gør.

Elevopgaver

Se en scene med en bartender (fx 6:15-6:52) og scenen med Andy Warhol (17:48-22:15) i '66 scener fra Amerika'

 • Diskutér scenerne. Hvad er deres hensigt? Søg oplysninger om Andy Warhol, og analysér scenen ud fra disse. Supplerende oplysninger kan I finde i Leths erindringsbog 'Guldet på havets bund. Det uperfekte menneske 2', s. 282-290 (Gyldendal, 2007).

Se klip 7 'Mellem kaos og orden'

 • I dette klip taler Jørgen Leth bl.a. om de rituelle handlinger, der – altid – krakelerer. Overfør synspunktet til scenerne.

Se filmene 'Motion Picture' og 'Michael Laudrup – en fodboldspiller'

 • Gør rede for, hvordan disse to film på forskellig måde portrætterer store danske sportsstjerner. Inddrag iagttagelser fra det foregående spørgsmål.

Se 'Jeg er levende – Søren Ulrik Thomsen, digter'

 • Gør rede for filmens opbygning. Hvilken dramaturgi skaber den?
 • Hvilke typer af billedforløb rummer filmen?
 • Diskutér filmens måde at portrættere Søren Ulrik Thomsen på. Hvilken person fremtræder han som?
 • Find træk i filmen, som I kan genkende i de andre portrætfilm

Synopsis til egen portrætfilm

 • Gruppen skal udarbejde en synopsis til en portrætfilm om en person – kendt eller ukendt - som kan danne baggrund for en film. Portrætfilmen skal være inspireret af Jørgen Leths stil.
 • Beskriv kort personen og personens egenskaber. Beskriv, hvordan I vil portrættere vedkommende. Hvilke scener skal indgå?
 • Præsentér jeres synopsis for klassen.

Metafilm

En metafilm er en film, der handler om sig selv. En metafilm blotter mediets materialitet, dets grundlag og logik.

Mange af Jørgen Leths film er metafilm, fordi han både i selve filmene og i artikler og notater kommenterer sine film. Den mest omfattende metafilm er 'De fem benspænd' som han krediteres for sammen med Lars von Trier.

Foto: Dan Holmberg

Elevopgaver

Se filmen 'Motion Picture'

 • I filmen er forholdet mellem indhold og form manifesteret. Formen opsluges ikke i indholdet, men lever sit eget liv. Find eksempler på, hvordan framing, klipning, farve og bevægelse er synliggjorte.

Læs teksten 'Motion Picture er en film'

 • Inddrag teksten 'Motion Picture er en film' i jeres undersøgelse.
 • Diskutér filmens hensigt. Hvad vil den vise? Hvordan vurderer I selv filmen 40 år efter dens fremkomst?

Se filmen 'De fem benspænd'

 • Find eksempler på metagreb i 'Det perfekte menneske', der er indlagt i filmen.
 • Redegør for Lars von Triers projekt med Jørgen Leth og hans ”vidunderlige” 'Det perfekte menneske'.
 • Foretag en næranalyse af det andet benspænd, hvor Jørgen Leth skal remediere middagsscenen med laks og hvidvin i Mombay. Inddrag både oplægget, reportagen fra Mombay, selve remedieringsfilmen samt nedlægget med Lars von Triers vurdering.

Læs teksten 'Kære dumme Lars', og se klip 2 'At blive berørt'

 

 • Inddrag teksten 'Kære dumme Lars' og klip 2 'At blive berørt' som tilskud til jeres næranalyse.

Se klip 8 'Har vi kontrol over det?'

 • Diskutér filmens værdidom: Jørgen Leth lader sig ikke distrahere, han lader sig ikke forføre af følelser, han bevarer kontrollen – ifølge Lars von Trier. Lad klip 8 'Har vi kontrol over det?' perspektivere dette.

Videoproduktion: Leth pastiche

Foto: Dan Holmberg

Elevopgaver

Produktionsgruppen skal lave en film, der er inspireret af Jørgen Leths '66 scener fra Amerika' og 'Nye scener fra Amerika'.

 • Lokation: Skolens lokalområde – fx byen, området, mennesker, bygninger eller landskaber.
 • Udtryk: Fast framing uden zoom, panorering eller bevægelse. Reallyd samt signaturmusik og indtalt speak.
 • Form: Titelskilt, credits samt cirkulær dramaturgi.
 • Varighed: Max. 10 minutter.
 • Formål:
  • 1) Lave en pastiche (efterligning) af et filmformat af Jørgen Leth
  • 2) Genopdage den lokale egn og give seeren et nyt, overraskende blik på det velkendte
  • 3) Skabe enkle billeder, der balancerer mellem kaos og orden.
 • Evaluering: Resten af klassen evaluerer filmen på baggrund af formålet.

Tværfaglige forløb

Materialet kombinerer fagene dansk, idræt, samfundsfag, engelsk og mediefag og giver forslag til vinkler og metoder til de forskellige projekter.

Foto: Vibeke Winding

Undervisningsmaterialet til tværfaglige forløb indeholder to emner:

I sportens verden – sportsmyter, medier og sport

Medierne er de store fortællere af sportsbegivenheder. Elitesporten kan ikke overleve uden mediernes dækning.

Foto: Vibeke Winding
 • Fag: Dansk, idræt, samfundsfag og mediefag
 • Vinkel: Hvilket billede af sporten og sportens udøvere tegner de forskellige medier – fra den parafraserende journalistiske tv-dækning til den filmiske og fortællende form, som vi finder hos Jørgen Leth?
 • Metoder: Næranalyser af dramaturgi, filmiske virkemidler eller voice-overens rolle. Sammenlignende analyser af medietekster om sportsbegivenheder.
 • Ressourcer: 'En forårsdag i Helvede', 'Den umulige time', 'Stjernerne og vandbærerne' (ikke tilgængelig på Filmcentralen) eller Tour de France (TV2, juli måned).

Verdensbilleder

Verden i dens politiske, kulturelle, økonomiske og naturmæssige mangfoldighed set gennem medierne – avis, net, tv og film.

Foto: Henrik Saxgren
 • Fag: Dansk, samfundsfag og engelsk
 • Vinkel: Fremmede verdener i medierne. Tv-dokumentarprogrammer viser eksotiske steder frem, og i artikler og indlæg i aviser og på nettet kan vi orientere os om aktuelle politiske og kulturelle forhold i fjerne dele af verden.
  • Hvilke billeder af verden får vi præsenteret gennem medierne? Hvordan påvirker de vores opfattelse af verdens tilstand?
  • Hvordan erkender vi vores omverden?
 • Metoder: Analyse af Jørgen Leths notatform og hans dokumentariske form – at lade kameraet registrere verdens fænomener uden bagtanke eller overgreb på fortolkning.
 • Ressourcer: 'Notater fra Kina', 'Haiti. Uden titel', 'Det legende menneske' (ikke tilgængelig på Filmcentralen) og/eller 'Notater om kærligheden' (ikke tilgængelig på Filmcentralen).